Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tecīvarika: tecīvarika(ti)
ေတစီဝရိက(တိ)
[ticīvara+ṇika.ticīvara+dhāraṇa+ṇika.saṅghāṭi uttarāsaṅga antaravāsakasaṅkhātāni tīṇi cīvarāni ticīvaraṃ,ticīvarassa dhāraṇaṃ ticīvaraṃ,taṃ sīlaṃ etassāti tecīvariko.udāna,ṭṭha.229.(-visuddhi,1.57.mahāni,ṭṭha.169).]
[တိစီဝရ+ဏိက။ တိစီဝရ+ဓာရဏ+ဏိက။ သဃၤာဋိ ဥတၱရာသဂၤ အႏၲရဝါသကသခၤါတာနိ တီဏိ စီဝရာနိ တိစီဝရံ၊ တိစီဝရႆ ဓာရဏံ တိစီဝရံ၊ တံ သီလံ ဧတႆာတိ ေတစီဝရိေကာ။ ဥဒါန၊႒။ ၂၂၉။ (-ဝိသုဒၶိ၊ ၁။ ၅၇။ မဟာနိ၊ ႒။ ၁၆၉)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tecīvarika:(te-cīvarika)[adj.] using three robes only.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TECĪVARIKA:[a] chỉ dùng xài Tam y
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tecīvarika:trì hạnh tam y
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tecīvarika:ေတစီဝရိက(တိ)
[တိစီဝရ+ဏိက။ တိစီဝရ+ဓာရဏ+ဏိက။ သဃၤာဋိ ဥတၱရာသဂၤ အႏၲရဝါသကသခၤါတာနိ တီဏိ စီဝရာနိ တိစီဝရံ၊ တိစီဝရႆ ဓာရဏံ တိစီဝရံ၊ တံ သီလံ ဧတႆာတိ ေတစီဝရိေကာ။ ဥဒါန၊႒။ ၂၂၉။ (-ဝိသုဒၶိ၊ ၁။ ၅၇။ မဟာနိ၊ ႒။ ၁၆၉)။]
(ဒုကုတ္ 'ဒုဂုဏ္=ဒုကုဋ္',ဧကစၥီ,သင္းပိုင္ဟူေသာ) သကၤန္း ၃-ထည္ကို ေဆာင္-တတ္-ျခင္း အေလ့ရွိ-ေသာ (ရဟန္း)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tecīvarika:ေတ-စီဝရိက
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tecīvarika:ေတစီဝရိက (တိ) (တိစီဝရ+ဏိက)
သံုးထည္ေသာ သကၤန္းရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,