Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tebhūmaka: tebhūmaka(ti)
ေတဘူမက(တိ)
[tibhūmi (=ti+bhūmi+a)+ka=.tisso bhūmiyo imassāti tibhūmaṃ,tibhūmaṃyeva tebhūmakaṃ.vibhāvinī.232.(visālakkha-canitea bhūmi-nitea i- aç ti-nitea i- e-pru,sakatthaç ma samāsanta-nitea ka-.maṇimañjū,2.322-3).tisso bhūmiyo tibhūmaṃ,tibhūme jātaṃ tebhūmikaṃ,tebhūmakaṃ vā.,3.42-sya.]
[တိဘူမိ (=တိ+ဘူမိ+အ)+က=ကဏ္။ တိေႆာ ဘူမိေယာ ဣမႆာတိ တိဘူမံ၊ တိဘူမံေယဝ ေတဘူမကံ။ ဝိဘာဝိနီ။ ၂၃၂။ (ဝိသာလကၡ-စသည္၌ကဲ့သို႔ ဘူမိ-၌ ဣ-ကို အ,တိ-၌ ဣ-ကို ဧ-ျပဳ၊ သကတၳ,သို႔မဟုတ္ သမာသႏၲ-၌ က-သက္။ မဏိမၪၨဴ၊ ၂။ ၃၂၂-၃)။ တိေႆာ ဘူမိေယာ တိဘူမံ၊ တိဘူေမ ဇာတံ ေတဘူမိကံ၊ ေတဘူမကံ ဝါ။ ေမာဂ္၊ ၃။ ၄၂-သ်။]
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tebhūmaka:ေတဘူမက(တိ)
[တိဘူမိ (=တိ+ဘူမိ+အ)+က=ကဏ္။ တိေႆာ ဘူမိေယာ ဣမႆာတိ တိဘူမံ၊ တိဘူမံေယဝ ေတဘူမကံ။ ဝိဘာဝိနီ။ ၂၃၂။ (ဝိသာလကၡ-စသည္၌ကဲ့သို႔ ဘူမိ-၌ ဣ-ကို အ,တိ-၌ ဣ-ကို ဧ-ျပဳ၊ သကတၳ,သို႔မဟုတ္ သမာသႏၲ-၌ က-သက္။ မဏိမၪၨဴ၊ ၂။ ၃၂၂-၃)။ တိေႆာ ဘူမိေယာ တိဘူမံ၊ တိဘူေမ ဇာတံ ေတဘူမိကံ၊ ေတဘူမကံ ဝါ။ ေမာဂ္၊ ၃။ ၄၂-သ်။]
(က) (ကာမ,႐ူပ,အ႐ူပ-ဟူေသာ) ၃-ပါးေသာ ျဖစ္ရာ 'ဘုံ'ရွိေသာ။ (ခ) (ကာမ,႐ူပ,အ႐ူပဟူေသာ) ဘုံ ၃-ပါး၌-ျဖစ္-အက်ဳံးဝင္-ပါဝင္-ေသာ (တရား-စသည္)။ (ဂ) ဘုံေဆာင္ ၃-ဆင့္ရွိေသာ (ျပာသာဒ္-စသည္)။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,