Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
taya:= tayo,ti [Sk.traya] 三,三個.
パーリ語辞典 水野弘元著
taya:=tayo,ti [Sk.traya] 三,三つ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Taya,【中】 三個一組。(p143)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Taya,-taya,(f.tisso,nt.tīṇi; Vedic traya,trī & trīṇi)【中】Nom.Acc.m.三,三個一組。tayājja(=tayā ajja)﹐三時(晝夜各三時)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
taya: taya(na)
တယ(န)
[ti+ṇa.rū.379.ti+aya.,4.49.(traya-saṃ)]
[တိ+ဏ။ ႐ူ။ ၃၇၉။ တိ+အယ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၄၉။ (ၾတယ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
taya:[nt.] a triad.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Taya,(nt.) [Sk.trayaṁ triad,cp.trayī; see also tāvatiṁsa] a triad,in ratana-ttaya the triad of gems (the Buddha,the Norm.& the Community) see ratana; e.g.PvA.1,49,141.-- piṭaka-ttaya the triad of the Piṭakas SnA 328.(Page 297)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TAYA:[nt] bộ ba,một bọn ba người
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
taya:တယ(န)
[တိ+ဏ။ ႐ူ။ ၃၇၉။ တိ+အယ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၄၉။ (ၾတယ-သံ)]
(၁) ေပါင္းအပ္ေသာ ၃-ခု၊ ၃-ခုတို႔၏အေပါင္း။ (၂) ၃-ခုေသာအစိတ္ရွိေသာ (အေပါင္း)။ ရတနတၱယ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
taya:တယ
ဘူ = ရကၡာ ဂတီသု-ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း,သြားျခင္းတို႔၌။ တယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
taya:တယ (န)
သံုးခုအေပါင္း။
ရတနတၱယ၊ ရတနာသံုးပါးအေပါင္း။ ပိဋကတၱယ၊ ပိဋကသံုးပံု။ ပိဋကတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,