Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tato:[ta 的 abl.] 從那之後,因那之故,其後,此後.~ nidānaṃ 因彼故,以其因緣(而~).
パーリ語辞典 水野弘元著
tato:[ta の abl.] それより,それ故に,その後.~ nidānaṃ そのために,その因縁で.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tato,【無】 從那裏,從那,從此,從那時起,因此。 ~paṭṭhāya,【無】 從那時,自從,自…以來。 ~nidānaŋ,【副】 由於。 ~paraŋ,【無】 在…之外。(p142)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tato,【無】從那裏,從那,從此,從那時起,因此,乃至。tatopaṭṭhāya,【無】從那時,自從,自…以來。tatonidānaṁ,【副】由於。tatoparaṁ,【無】在…之外。tato,m.n.Abl.sg.,作「比較對象(指前面之事)」。tato tato﹐就從那時。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
tato: 之後、在這
《巴利語入門》釋性恩(Dhammajīvī)
tato,人稱代名詞第三人稱(或為指示代名詞)ta(he / it/ she;that遠稱:彼)中性n.單數s.奪格
《巴利語入門》釋性恩(Dhammajīvī)
tato,人稱代名詞第三人稱(或為指示代名詞)ta(he / it/ she;that遠稱:彼)陽性m.單數s.奪格
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tato: tato(bya)
တေတာ(ဗ်)
[ta+to.(ka 248.rū.26va.nīti,sutta.493.,4.95-8-).to-saddo tra-tha-saddā-dayo viya ekatthabahvatthesu vattanti.,ṭīkā,ni,pe.(taç ta-saṃ)]
[တ+ေတာ။ (ကစၥည္း ၂၄၈။ ႐ူ။ ၂၆ဝ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၄၉၃။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၉၅-၈-တို႔ၾကည့္)။ ေတာ-သေဒၵါ ၾတ-ထ-သဒၵါ-ဒေယာ ဝိယ ဧကတၳဗဟြေတၳသု ဝတၱႏၲိ။ ဇာတ္၊ ဋီကာ၊ နိဒါန္း၊ ေပ။ (တတသ္,တတး-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tato: tato(bya)
တေတာ(ဗ်)
(ka) ruṃmyha=padapūraṇamatta.(kha) a-amarhiso kāla-nitea.
(က) ပုဒ္ျပည့္႐ုံမွ်=ပဒပူရဏမတၱ။ (ခ) အျခားမဲ့-အျခားမရွိေသာ ကာလ-၌။
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tato,nimittaṃ :[adv.] on that account.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tato,nidānaṃ :[adv.] on that account.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tato:[ind.] from there; from that; thence; therefore; thereupon.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tato,[Abl.of pron.base ta° (see ta° II.4)] 1.from this,in this S.III,96 (tatoja); J.III,281 (tato paraṁ beyond this,after this); Nd2 664 (id.); DA.I,212 (tatonidāna).‹-› 2.thence J.I,278; Miln.47.-- 3.thereupon,further,afterwards J.I,58; Dh.42; Miln.48; PvA.21,etc.(Page 295)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tato:From that place,thence,therefrom; from that time; thereafter,subsequently; further,moreover
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TATO:[in]kể từ đó,từ đây,vì vậy,vậy thì,liền sau khi đól --paṭṭhāya [in]kể từ đây,từ đó,từ lâu --nidānaṃ [ad] vì đó --paraṃ [in]qua khỏi đó
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tato:တေတာ(ဗ်)

(က) ပုဒ္ျပည့္႐ုံမွ်=ပဒပူရဏမတၱ။ (ခ) အျခားမဲ့-အျခားမရွိေသာ ကာလ-၌။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tato:တေတာ(ဗ်)
[တ+ေတာ။ (ကစၥည္း ၂၄၈။ ႐ူ။ ၂၆ဝ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၄၉၃။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၉၅-၈-တို႔ၾကည့္)။ ေတာ-သေဒၵါ ၾတ-ထ-သဒၵါ-ဒေယာ ဝိယ ဧကတၳဗဟြေတၳသု ဝတၱႏၲိ။ ဇာတ္၊ ဋီကာ၊ နိဒါန္း၊ ေပ။ (တတသ္,တတး-သံ)]
(၁) ထို...သည္...တို႔သည္=လိဂၤတၳ။ (၂) ထို...သည္...တို႔သည္=ကတြတၳ။ (၃) ထို...ျဖင့္...တို႔ျဖင့္=ကရဏတၳ။ (၄) ထို...အားျဖင့္=တတိယာဝိေသသနတၳ။ (၅) ထို...ေၾကာင့္...ထို႔ေၾကာင့္=ေဟတြတၳ။ (၆) (က) ထို...မွ...တို႔မွ=နိႆကၠတၳ။ (ခ) ထို...ေအာက္...တို႔ေအာက္=နိႆကၠတၳ။ (ဂ) ထို...ထက္...တို႔ထက္=နိႆကၠတၳ။ (၇) ထို...၏ တို႔၏=သာမ်တၳ။ (၈) ထို...၌...တို႔၌=ဘုမၼတၳ။ (၉) ထို...တြင္...တို႔တြင္=နိဒၶါရဏတၳ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tato:တေတာ (နိ)
ထိုေနာင္မွ။
တေတာ စုေတာ၊ ထိုဘဝမွ စုေတသည္ရွိေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,