Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tatiya:num.a.[Sk.tṛtiya] 第三的.tatiyaṃ adv.第三(地).tatiyabhāga 三分之一.
パーリ語辞典 水野弘元著
tatiya:num.a.[Sk.tṛtiya] 第三の.tatiyaṃ adv.第三に.tatiyabhāga 三分の一.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tatiya:num.a.[Sk.tṛtīya] 第三の.tatiyaṃ adv.第三に.tatiyabhāga 三分の一.-jhāna第三禅,第三静虑.-pāṭihāriya第三神变.-pārājika第三波罗夷[人体戒].-phala第三果[不还(阿那含)果].~bhūmi第三地[不还果の位].-magga第三道[阿那含(不还)道].-saṅgaha,-saṅgīti第三结集.-saṅghādisesa第三僧残[粗语戒]
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tatiya,【形】 第三。 ~yā,【陰】 (巴利語法)第三格,即:工具格。 ~yaŋ,【副】 第三次。(p142)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tatiya,【形】第三。tatiyā,【陰】(巴利語法)第三格,即:工具格。tatiyaṁ,【副】第三次。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tatiya: tatiya(ti)
တတိယ(တိ)
[ti+tiya.tiṇṇaṃ pūraṇotatiyo.nīti,sutta.817.(-ka 385.rū.41va-ca).(tvatīya-saṃ)]
[တိ+တိယ။ တိဏၰံ ပူရေဏာတတိေယာ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၈၁၇။ (-ကစၥည္း ၃၈၅။ ႐ူ။ ၄၁ဝ-စသည္)။ (တြတီယ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tatiya:[adj.] the third.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tatiya,[Sk.tṛtīya,Av.Qritya,Gr.tri/tos,Lat.tertius,Goth.pridja,E.third] Num.ord.the third.-- Sn.97 (parābhavo); 436 (khuppipāsā as the 3rd division in the army of Māra),1001; J.II,353; Dh.309; PvA.69 (tatiyāya jātiya:in her third birth).Tatiyaṁ (nt.adv.) for the 3rd time D.II,155; Sn.88,95,450; tatiyavāraṁ id.DhA.I,183; VvA.47 (=at last); yāva tatiyaṁ id.Vin.II,188; J.I,279; DhA.II,75; PvA.272 (in casting the lot:the third time decides); yāva tatiyakaṁ id.D.I,95.(Page 295)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TATIYA:[a] thứ ba --yā [f] cách thứ ba của sự biến thể yaṃ [ad] của lần thứ ba
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tatiya:thứ ba,đệ tam
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tatiya:တတိယ(တိ)
[တိ+တိယ။ တိဏၰံ ပူရေဏာတတိေယာ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၈၁၇။ (-ကစၥည္း ၃၈၅။ ႐ူ။ ၄၁ဝ-စသည္)။ (တြတီယ-သံ)]
၃-ခုတို႔၏ ျပည့္ေၾကာင္း-၃-ခုေျမာက္-ျဖစ္ေသာ (၁-၂-၃-၄စသည္ ေရတြက္ရာ၌ ၃-အေရအတြက္သို႔ ေရာက္ေသာအရာ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tatiya:တတိယ (တိ) (တိ+တိယ)
သံုးခုေျမာက္ေသာ။
ကပၸႆ တတိေယာ ဘာေဂါ၊ ကမ႓ာ၏ သံုးဖို႔ တစ္ဖို႔။ တတိယဒိဝေသ၊ သံုးရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,