Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tatha:a.[tathā 的形容詞形] 真實的,如實的.n.[= tathā] 真如,如.
パーリ語辞典 水野弘元著
tatha:a.[tathā の形容詞形] 真実の,実の.n.[=tathā] 真如,如.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tatha:a.[tathā の形容詞形] 真実の,実の.n.[=tathā] 真如,如.-aṭṭhepaññā如义の慧
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tatha,【形】 真實的,真正的。 【中】 事實。 ~tā,【陰】 真實,如此的相像。 ~tta,【中】 如此的情況,事實。 ~vacana,【形】 說實在的。(p142)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tatha,【形】真實的,真正的。【中】事實。tathatā,【陰】真實,如此的相像,如性。tathatta,【中】如此的情況,事實。tathavacana,【形】說實在的。(SA.12.20./II,41.;Pṭs.CS:p.1.227;Vism.518.)︰So panāyaṁ tehi tehi paccayehi anūnādhikeheva tassa tassa dhammassa sambhavato tathatāti,sāmaggiṁ upagatesu paccayesu muhuttampi tato nibbattadhammānaṁ asambhavābhāvato avitathatāti,aññadhammapaccayehi aññadhammānuppattito anaññathatāti,yathāvuttānaṁ etesaṁ jarāmaraṇādīnaṁ paccayato vā paccayasamūhato vā idappaccayatāti vutto.(這(緣起)由於這樣不少不多的緣而發生那樣的法,故說「如性」;因為諸緣和合之時,雖一須臾,想不從此而發生諸法是不可能的。所以說「不違如性」。不能由其他諸法的(生起之)緣而生起別的法,所以說「不他性」;是上面所述的此等老死等的緣之故,或為它們的緣的聚合之故,說為「此緣性」。而此(此緣性的)語義是這樣:是此等(老死等)的緣為此緣,此緣即為此緣性;或以此緣的聚合為此緣性。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tatha: tatha(pu)
တထ(ပု)
[yadicchā]
[ယဒိစၧာနာမ္]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tatha: tatha(ti)
တထ(တိ)
[tatha+ṇa.tatha-saddo] yaṃ bhūtapariyāyo.,ṭī.1152.(tathya-saṃ)]
[တထ+ဏ။ တထ-သေဒၵါ' ယံ ဘူတပရိယာေယာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၁၅၂။ (တထ်-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tatha:[adj.] true; real.(nt.),the truth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tatha,(adj.) [an adjectivized tathā out of combn tathā ti “so it is,” cp.taccha] (being) in truth,truthful; true,real D.I,190 (+bhūta taccha); M.III,70; Th.1,347; Sn.1115 (=Nd2 275 taccha bhūta,etc.).(nt.) tathaṁ=saccaṁ,in cattāri tathāni the 4 truths S.V,430,435; Ps.II,104 sq.(+avitathāni anaññathāni).As ep.of Nibbāna:see derivations & cp.taccha.Abl.tathato exactly v.l.B for tattato at J.II,125 (see tatta2).-- yathā tathaṁ (cp.yathā tacchaṁ) according to truth,for certain,in truth Sn.699,732,1127.– Cp.vitatha.

--parakkama reaching out to the truth J.V,395 (=saccanikkama); --vacana speaking the truth (cp.tathāvādin) Miln.401.(Page 295)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Tatha:A Pacceka Buddha.M.iii.69; ApA.i.106.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TATHA:[a] đúng,thật [nt] sự thật --tā [f] sự thật,giống in như vậy--tta [nt] trạng thái như vậy --vacana [a] nói thật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tatha:တထ(တိ)
[တထ+ဏ။ တထ-သေဒၵါ' ယံ ဘူတပရိယာေယာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၁၅၂။ (တထ်-သံ)]
မခြၽတ္ယြင္း-မေဖာက္ျပန္-ဟုတ္မွန္-ထင္ရွားရွိ-ေသာ (အက်င့္စသည္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tatha:တထ(ပု)
[ယဒိစၧာနာမ္]
'တထ"အမည္ရွိေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
tatha:တထ
ဘူ = တေစၧ-မွန္ကန္ျခင္း၌။ တထတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tatha:တထ (န)
အမွန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tatha:တထ (တိ) (တထာ+ယ)
မွန္သည္။
တထႆ-ဘာေဝါ၊ မွန္သည္၏အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,