Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tathāgata:m.[〃 tathā-āgata,tathā-gata] 如來,如去,真人.-nisevita 如來的行跡.-bala 如來力.-sāvaka 如來的弟子,聲聞.-seyyā 如來的臥法.
パーリ語辞典 水野弘元著
tathāgata:m.[〃 tathā-āgata,tathāgata] 如来,如去,真人.-nisevita 如来の行跡.-bala 如来カ.-sāvaka 如来の弟子,声聞 -seyyā 如来の臥法.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tathāgata:m.[〃 tathā-āgata,tathā-gata] 如来,如去,真人.-ārañjita如来の凿道[如来によつて开拓された道].-nisevita 如来の行跡.-pada如来の足迹.-bala 如来力.-vihāra如来住.-sāvaka 如来の弟子,声聞.-seyyā 如来の臥法
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tathāgata,(tathā如+āgata來),【形】如來,真人,音譯:多陀阿伽陀、多他阿伽度、多陀阿伽度、怛薩阿竭、怛他多、多阿竭。Yathāvādī bhikkhave Tathāgato tathākārī yathākarī tathāvārī iti yathāvādī tathākārī yathākārī tathāvārī,tasmā Tathāgato ti vuccati.(比丘們!如來是如是說而如是行者,如是行而如是說者,如此,如是說而如是行,如是行而如是說,故被稱為如來。) Sadevake bhikkhave loke samārake sabrahmake sassamanabrahmaniyā pajayā sadevamanussāya Tathāgato abhibhū anabhibhūto aññadatthudaso vasavattī,tasmā Tathāgato ti vuccati.(諸比丘!於天、魔、梵天、沙門、婆羅門、神、人世間中,如來是勝利者,不被征服者,見一切者,有自在力者,故被稱為如來。) mā bhikkhave Tathāgataṁ nāmena ca āvusovādena ca samudācaratha.(諸比丘!汝等從今後勿以「名」、以「卿」稱呼世尊!) “Yaṁ,bhikkhave,sadevakassa lokassa samārakassa sabrahmakassa sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya diṭṭhaṁ sutaṁ mutaṁ viññātaṁ pattaṁ (A.4.23./II,24.) pariyesitaṁ anuvicaritaṁ manasā,sabbaṁ taṁ Tathāgatena abhisambuddhaṁ.Tasmā ‘Tathāgato’ti vuccati.(諸比丘!天、魔、梵天、世間之沙門、婆羅門、天、人眾之所見、所聞、所覺(即:香、味、觸)、所了別、所得、所求、於意所伺察之一切,如來皆已覺了,故名‘如來’。) “Yañca,bhikkhave,rattiṁ Tathāgato anuttaraṁ sammāsambodhiṁ abhisambujjhati yañca rattiṁ anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbāyati,yaṁ etasmiṁ antare bhāsati lapati niddisati sabbaṁ taṁ tatheva hoti,no aññathā.Tasmā ‘Tathāgato’ti vuccati.(諸比丘!又,如來自覺悟之日,至於如來般涅盤日,於其中間,所說一切、所談,乃至 所解說者,祇是‘如’而已,而非不如,故名‘如來’。)(《中阿含137經》︰「…若如來口有所言說,有所應對者,彼一切是真諦,不虛不離於如,亦非顛倒,真諦審實,若說師子者,當如說如來。」(T1.645.2)) “Yathāvādī,bhikkhave,Tathāgato tathākārī,yathākārī tathāvādī.Iti yathāvādī tathākārī,yathākārī tathāvādī.Tasmā ‘Tathāgato’ti vuccati.( 諸比丘!如來行如所說,言如所行,唯行如所言,言如所行,故名‘如來’。) A.1.13./I,22.︰“Sadevake,bhikkhave,loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya Tathāgato abhibhū anabhibhūto aññadatthu daso vasavattī.Tasmā ‘Tathāgato’ti vuccati”.( 諸比丘!於天、魔、梵天、世間之沙門、婆羅門、天、人之眾,如來為勝,無能勝者,是徧見,轉於自在,故名‘如來’。) A.1.13./I,22.︰“Ekapuggalo,bhikkhave,loke uppajjamāno uppajjati adutiyo asahāyo appaṭimo appaṭisamo appaṭibhāgo appaṭipuggalo asamo asamasamo dvipadānaṁ aggo.Katamo ekapuggalo? Tathāgato arahaṁ sammāsambuddho.( 諸比丘!有一人出世,是為無二、無侶、無似、無比、無對、無匹、無等等、兩足中之最尊者之出世。什麼是一人?如來、應供、正自覺者。)
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Tathāgata:如來
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tathāgata: tathāgata(pu)
တထာဂတ(ပု)
[tathāgata+guṇa.guṇakye.ṭhānūpacā-hū.]
[တထာဂတ+ဂုဏ။ ဂုဏေနာက္ပုဒ္ေက်။ ဌာႏူပစာ-လည္းဟူ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tathāgata: tathāgata(ti)
တထာဂတ(တိ)
[tathā+āgata.tathā+gata.tatha+āgata.tatha+gata.tatha+dassī.(dassī-khye,āgata-lā.keci=pāṇinī,6,3.1va9).tatha+gada.(da-ta-pru,ā-lā).tatha+āgada.tathā+tathā+gada.(tathā-ta kye.da-ta-pru).tatha+agada.tatha+agata.tathāgata+ṇa.tathā+gada.tathāgatasaddo tāva sattavohārasammāsambuddhādīsu dissati.iti,ṭṭha.111.(ma,ṭṭha,2.23.ma,ṭī,2.97..,ṭī.1va99-).(tathāga-saṃ)]
[တထာ+အာဂတ။ တထာ+ဂတ။ တထ+အာဂတ။ တထ+ဂတ။ တထ+ဒႆီ။ (ဒႆီ-ေခ်၊ အာဂတ-လာ။ ေကစိ=ပါဏိနီ၊၆၊၃။ ၁ဝ၉)။ တထ+ဂဒ။ (ဒ-ကိုတ-ျပဳ၊ အာ-လာ)။ တထ+အာဂဒ။ တထာ+တထာ+ဂဒ။ (တထာ-တပုဒ္ ေက်။ ဒ-ကိုတ-ျပဳ)။ တထ+အဂဒ။ တထ+အဂတ။ တထာဂတ+ဏ။ တထာ+ဂဒ။ တထာဂတသေဒၵါ တာဝ သတၱေဝါဟာရသမၼာသမၺဳဒၶါဒီသု ဒိႆတိ။ ဣတိဝုတ္၊ ႒။ ၁၁၁။ (မ၊႒၊၂။ ၂၃။ မ၊ ဋီ၊ ၂။ ၉၇။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁ဝ၉၉-လည္းၾကည့္)။ (တထာဂတး-သံ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
Tathāgata:the 'Perfect One',lit.the one who has 'thus gone',or 'thus come',is an epithet of the Buddha used by him when speaking of himself.

To the often asked questions,whether the Tathāgata still exists after death,or not,it is said (e.g.S.XXII,85,86) that,in the highest sense (paramattha,q.v.) the Tathāgata cannot,even at lifetime,be discovered,how much less after death,and that neither the 5 groups of existence (khandha,q.v.) are to be regarded as the Tathāgata,nor can the Tathāgata be found outside these corporeal and mental phenomena.The meaning intended here is that there exist only these ever-changing corporeal and mental phenomena,arising and vanishing from moment to moment,but no separate entity,no personality.

When the commentaries in this connection explain Tathāgata by 'living being' (satta),they mean to say that here the questioners are using the merely conventional expression,Tathāgata,in the sense of a really existing entity.

Cf.anattāparamatthapuggalajīvasatta

A commentarial treatise on "The Meaning of the Word 'Tathāgata' " is included in The All-Embracing Net of Views (Brahmajāla Sutta),tr.Bhikkhu Bodhi (BPS).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tathāgata:[adj.] one who has gone so; the Enlighten One.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tathāgata,[Derivation uncertain.Buddhaghosa (DA.I,59--67) gives eight explanations showing that there was no fixed tradition on the point,and that he himself was in doubt].The context shows that the word is an epithet of an Arahant,and that non-Buddhists were supposed to know what it meant.The compilers of the Nikāyas must therefore have considered the expression as pre-Buddhistic; but it has not yet been found in any pre-Buddhistic work.Mrs.Rhys Davids (Dhs.tr.1099,quoting Chalmers J.R.A.S.Jan.,1898) suggests “he who has won through to the truth.” Had the early Buddhists invented a word with this meaning it would probably have been tathaṁgata,but not necessarily,for we have upadhī-karoti as well as upadhiṁ karoti.-- D.I,12,27,46,63; II,68,103,108,115,140,142; III,14,24 sq.,32 sq.,115,217,264 sq.,273 sq.; S.I,110 sq.; II,222 sq.; III,215; IV,127,380 sq.; A.I,286; II,17,25,120; III,35,etc.; Sn.236,347,467,557,1114; It.121 sq.; KhA 196; Ps.I,121 sq.; Dhs.1099,1117,1234; Vbh.325 sq.,340,etc.,etc.

--balāni (pl.) the supreme intellectual powers of a T.usually enumd as a set of ten:in detail at A.V,33 sq.=Ps.II,174; M.I,69; S.II,27; Nd2 466.Other sets of five at A.III,9; of six A.III,417 sq.(see bala); --sāvaka a disciple of the T.D.II,142; A.I,90; II,4; III,326 sq.; It.88; Sn.p.15.(Page 296)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Tathāgata:An epithet of the Buddha,used by the Buddha in referring to himself.The Commentaries (DA.i.59-67; AA.i.58-63; MA.39-43; UdA.128ff.,etc.) give eight (sometimes expanded to sixteen) explanations of the word,which shows that there was probably no fixed tradition on the point.The explanations indicate that the name can be used for any arahant,and not necessarily only for a Buddha.The term was evidently pre-Buddhistic,though it has not yet been found in any pre-Buddhistic work.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TATHĀGATA:--bala [nt] huệ lực của đức Như Lai
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tathāgata:đức như lai,đức phật,chúng sanh như lai,như lai hữu tình
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tathāgata:တထာဂတ(တိ)
[တထာ+အာဂတ။ တထာ+ဂတ။ တထ+အာဂတ။ တထ+ဂတ။ တထ+ဒႆီ။ (ဒႆီ-ေခ်၊ အာဂတ-လာ။ ေကစိ=ပါဏိနီ၊၆၊၃။ ၁ဝ၉)။ တထ+ဂဒ။ (ဒ-ကိုတ-ျပဳ၊ အာ-လာ)။ တထ+အာဂဒ။ တထာ+တထာ+ဂဒ။ (တထာ-တပုဒ္ ေက်။ ဒ-ကိုတ-ျပဳ)။ တထ+အဂဒ။ တထ+အဂတ။ တထာဂတ+ဏ။ တထာ+ဂဒ။ တထာဂတသေဒၵါ တာဝ သတၱေဝါဟာရသမၼာသမၺဳဒၶါဒီသု ဒိႆတိ။ ဣတိဝုတ္၊ ႒။ ၁၁၁။ (မ၊႒၊၂။ ၂၃။ မ၊ ဋီ၊ ၂။ ၉၇။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁ဝ၉၉-လည္းၾကည့္)။ (တထာဂတး-သံ)]
(၁) ဘုရား။ (၂) ပေစၥကဗုဒၶါ။ (၃) တရား။ (၄) သံဃာ။ (၅) ရဟႏၲာ။ (၆) သတၱဝါ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tathāgata:တထာဂတ(ပု)
[တထာဂတ+ဂုဏ။ ဂုဏေနာက္ပုဒ္ေက်။ ဌာႏူပစာ-လည္းဟူ။]
ဘုရားရွင္၏ဂုဏ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tathāgata:တထာ-ဂတ (ပ)
ေရွးဘုရားတို႔ကဲ့သို႔ အလား ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ ရဟႏၲာ။ သတၱဝါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,