Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tathā:adv.[〃] 如此,像這樣,像那樣,如彼.tathā pi 即使那樣也不拘(無妨).-ūpama 如彼的(such like).-kārin 如彼行為者,這樣做的人(acting so).-rūpa 如彼的(like this or that).-vādin 如彼之說者,像那樣說的人,像這麼說的人(speaking so).-vidha 那類的,如那種(這種)的,如彼的(such like).
パーリ語辞典 水野弘元著
tathā:adv.[〃] かく,その如くに.tathā pi それにも拘らず.-ūpama その如き.-kārin その如く行う人.-rūpa その如き.-vādin その如く語る人.-vidha その類の,その種の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tathā:adv.[〃] かく,その如くに.tathā pi それにも拘らず.-ūpama その如き.-kārin その如く行う人.-bhāvaその如き状态.-rūpa その如き.-vādin その如く語る人.-vidha その類の,その種の
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tathā,【副】 如此,那樣,以這種方式。 ~kārī,【形】 如此行動的。 ~gata,【形】 真人,如來(佛)。 ~bhāva,【陽】 如此性,如此情況。 ~rūpa,【形】 如此的,像那樣的。 ~eva,【副】 同樣地。(p142)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tathā,… ,yathā ...,如此…,以便…。tathāsaññī,信以為真。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tathā,tatra【副】如此,那樣,以這種方式。tathākārī,【形】如此行動的。Tathāgata,【形】如來。tathābhāva,【陽】如此性,如此情況。tathārūpa,【形】如此的,像那樣的,如此這般的,十分地。tatheva,【副】同樣地。tathevāhaṁ = tathā eva ahaṁ,同樣地,我…。Yathā idaṁ tathā etaṁ,yathā etaṁ tathā idaṁ,那個就像這個,這個就像那個。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tathā: tathā(bya)
တထာ(ဗ်)
[ta+thā.(ka.398.rū.421.,4.1va8.nīti,sutta.844).]
[တ+ထာ။ (ကစၥည္း။ ၃၉၈။႐ူ။ ၄၂၁။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၁ဝ၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၈၄၄ၾကည့္)။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tathā: tathā(bya)
တထာ(ဗ်)
[atū-caso ahoni.(.,ṭī.1142-3.rū.nhā-134.nīti,sutta.nhā-384.amara,24,9-).]
[အတူ-စေသာ အနက္ေဟာနိပါတ္ပုဒ္။ (ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၁၄၂-၃။ ႐ူ။ ႏွာ-၁၃၄။ နီတိ၊ သုတၱ။ ႏွာ-၃၈၄။ အမရ၊ ၂၄၊ ၉-တို႔ၾကည့္)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tathā,pi :[ind.] even so; but.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tathā,(adv.) thus; so; in that way; likewise.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tathā,(adv.) [Sk.tathā,cp.also kathaṁ] so,thus (and not otherwise,opp.aññathā),in this way,likewise Sn.1052 (v.l.yathā); J.I,137,etc.-- Often with eva:that’eva just so,still the same,not different D.III,135 (taṁ that’eva hoti no aññathā); J.I,263,278; Pv.I,83; PvA.55.Corresponding with yathā:tathā-yathā so --that Dh.282; PvA.23 (tathā akāsi yathā he made that ...,cp.Lat.ut consecutive); yathā-tathā asso also Sn.504; J.I,223; Pv.I,123 (yath’āgato tathā gato as he has come so he has gone).-- In cpds.that’before vowels.

--ûpama such like (in comparisons,following upon a preceding yathā or seyyathā) Sn.229 (=tathāvidha KhA 185),233; It.33,90; --kārin acting so (corresp.w.yathāvādin:acting so as he speaks,cp.tāthāvādin) Sn.357; It.122; --gata see sep.; --bhāva “the being so,” such a condition J.I,279; --rūpa such a,like this or that,esp.so great,such Vin.I,16; Sn.p.107; It.107; DA.I,104; PvA.5,56.nt.adv.thus PvA.14.Cp.evarūpa; --vādin speaking so (cp.°kārin) Sn.430; It.122 (of the Tathāgata); --vidha such like,so (=tathārūpa) Sn.772,818,1073,1113; Nd2 277 (=tādisa taṁsaṇṭhita tappakāra).(Page 296)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tathā:So,thus; also
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TATHĀ:[ad] như vậy,trong cách đó,cũng như --kārī [a] hành động như vậy --gata [a] Như Lai,người đã đi như vậy --bhāva [m] giống như vậy,điều kiện như vậy --rūpa [a] như vậy,giống cái đó --th’eva [ad] trông in như cách ấy
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tathā:cũng vậy,cũng thế ấy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tathā:တထာ(ဗ်)
[အတူ-စေသာ အနက္ေဟာနိပါတ္ပုဒ္။ (ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၁၄၂-၃။ ႐ူ။ ႏွာ-၁၃၄။ နီတိ၊ သုတၱ။ ႏွာ-၃၈၄။ အမရ၊ ၂၄၊ ၉-တို႔ၾကည့္)။]
(က) ထို႔အတူ-ထိုကဲ့သို႔=ပဋိဘာဂ=သဒိသ=ဩပမၼ=ဩပမၼသမၼဋိ-ပါဒန။ (ခ) လည္း-လည္းေကာင္း-သမုစၥယ။ (ဂ) ျပန္ၫႊန္းျခင္း=အတိေဒသ။ (ဃ) ေနာက္ထပ္-ေဆာင္ယူ-ဆြဲငင္-ျခင္း=အာကၯန=အႏုကၯန။ (င) နီးကပ္ေသာအနက္၌-ေပါင္းျခင္း-ေဆာင္ျခင္း=ဥပသံဟာရ။ (စ) ထိုမွတစ္ပါး-ထို႔ျပင္=ပကၡႏၲရ။ (ဆ) ထို-(ယထာ-ဟူေသာ အနိယမနိပါတ္၏ နိယမနိပါတ္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tathā:တထာ(ဗ်)
[တ+ထာ။ (ကစၥည္း။ ၃၉၈။႐ူ။ ၄၂၁။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၁ဝ၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၈၄၄ၾကည့္)။]
ထို-အျပား-အျခင္းအရာ-အေၾကာင္း-သေဘာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tathā:တထာ (နိ)
ထိုၿမိဳ႕။ ထို႔အတူ။ ထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,