Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tapassī,【形】 獻身於宗教性的苦行。 【陽】 隱士,苦行僧。 ~sinī,【陰】苦行尼。(p143)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tapassī,(Tapassin,tapas+vin),【形】【中】獻身於宗教性的苦行。【陽】隱士,苦行僧。tapassinī,【陰】苦行尼。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tapassī: tapassī(pu)
တပႆီ(ပု)
[anipphannapāṭipadika]
[အနိပၹႏၷပါဋိပဒိကပုဒ္]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tapassī: tapassī(ti)
တပႆီ(တိ)
[tapa+assī (=asa+ṇī)]
[တပ+အႆီ (=အသ+ဏီ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tapassī: tapassī(ti)
တပႆီ(တိ)
[tapa+sī.tapokammamassatthītitapassī,tapādito sī,dvittaṃ.,ṭī.433.(-rū.rū,ṭī.399.,4.81.nīti,sutta.789).thī-nitea tapassinī.(tapasvī-saṃ)]
[တပ+သီ။ တေပါကမၼမႆတၳီတိတပႆီ၊ တပါဒိေတာ သီ၊ ဒြိတၱံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၃၃။ (-႐ူ။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၃၉၉။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၈၁။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၈၉)။ ထီ-၌ တပႆိနီ။ (တပသြီ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tapassī:[adj.] devoted to religious austerities.(m.),a hermit.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Tapassī:An envoy sent by the king of Rāmañña to Parakkamabāhu I. Cv.lxxvi.23.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tapassī:A mendicant,pauper; a religious ascetic or hermit
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TAPASSĪ:[a] nhiệt thành trong sự khổ hạnh [m] người ẩn dật (đạo sĩ) --sinī [f] nữ đạo sĩ (khổ hạnh)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tapassī:တပႆီ(တိ)
[တပ+သီ။ တေပါကမၼမႆတၳီတိတပႆီ၊ တပါဒိေတာ သီ၊ ဒြိတၱံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၃၃။ (-႐ူ။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၃၉၉။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၈၁။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၈၉)။ ထီ-၌ တပႆိနီ။ (တပသြီ-သံ)]
(၁) ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ အက်င့္ရွိေသာ၊ သူ။ (က) သီလရွိေသာ၊ သူ။ (ခ) ဣေႁႏၵေစာင့္စည္းမႈရွိေသာ၊ သူ။ (ဂ) လုံ႔လ-ဝီရိယ-ရွိေသာ၊ သူ။ (ဃ) ၿခိဳးျခံေသာအက်င့္ရွိေသာ၊ သူ (ရေသ့,ရဟန္း)။ (၂) အ႐ိုအေသကင္းမဲ့ေသာ၊ သူ။ (၃) ရဟန္းတု၊ ရဟန္းေယာင္။ (၄) ဆင္းရဲေသာ အသက္ေမြးမႈရွိေသာ၊ သူ။ (၅) အတၱေဘာကို-ပူပန္-ဆင္းရဲ-ေစ-တတ္-ျခင္းဟူ-ေသာ (အေစလက) အက်င့္ရွိေသာ၊ သူ။ (၆) ကိေလသာကိုကုန္ေစတတ္ေသာ (အရိယမဂ္) အက်င့္ရွိေသာ (ရဟႏၲာ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tapassī:တပႆီ(တိ)
[တပ+အႆီ (=အသ+ဏီ)]
အကုသိုလ္ကို-ႏွိပ္စက္-ဖ်က္ဆီး-ၿပီးေသာ၊ သူ။ တပ-(၁)-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tapassī:တပႆီ(ပု)
[အနိပၹႏၷပါဋိပဒိကပုဒ္]
(၁) (ဒီဃ) တပႆီအမည္ရွိေသာ၊ သူ။ (၂) အထီးက်န္ျငား သနားထိုက္ေသာ၊ ဆင္းရဲေသာ၊ သူ၊ သူဆင္းရဲ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tapassī:တပႆီ (ပ)
ရေသ့ ရဟန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tapassī:တပႆီ (တိ) (တပသ္+ဝီ)
ၿခိဳးျခံေသာ အက်င့္ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,