Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tapanīya:a.[tapati 的 grd.] ① 苦行的,煩苦的.② 輝耀,發光的金屬,黃金.
パーリ語辞典 水野弘元著
tapanīya:a.[tapati の grd.] ① 苦行の,煩苦の.② 輝ゃく,光る金属,黄金.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tapanīya,【形】 使懊悔的。 【中】 黃金。(p143)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tapanīya,2(tapaneyya (J V.372) & tapañña (J VI.218),orig.grd.of tapati),【中】照亮,亮金屬(shining; (n.) the shining,bright metal,i.e.gold (=rattasuvaṇṇa))。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tapanīya,1(grd.of tapati),燃燒,自我折磨,苦修(burning:fig.inducing selftorture,causing remorse,mortifying)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tapanīya: tapanīya(pu,na)
တပနီယ(ပု၊န)
[tapa+anīya.(abhayā,,.488.sūci.amara,19,94-).]
[တပ+အနီယ။ (အဘယာ၊ ေတာင္ေပါက္၊ ဓာန္။ ၄၈၈။ သူစိ။ အမရ၊ ၁၉၊ ၉၄-ၾကည့္)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tapanīya:[adj.] causing remorse.(nt.),gold.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tapanīya,2 (nt.) also tapaneyya (J.V,372) & tapañña (J.VI,218) [orig.grd.of tapati] shining; (n.) the shining,bright metal,i.e.gold (=rattasuvaṇṇa J.V,372; ThA.252) Th.2,374; Vv 8416; VvA.12,37,340.(Page 297)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tapanīya,1 [grd.of tapati] burning:fig.inducing selftorture,causing remorse,mortifying A.I,49=It.24; A.IV,97 (Com.tāpajanaka); V,276; J.IV,177; Dhs.I305.(Page 297)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TAPANĪYA:[a] làm cho tâm hối hận [nt] vàng (bạc)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tapanīya:တပနီယ(ပု၊န)
[တပ+အနီယ။ (အဘယာ၊ ေတာင္ေပါက္၊ ဓာန္။ ၄၈၈။ သူစိ။ အမရ၊ ၁၉၊ ၉၄-ၾကည့္)။]
(၁) ေရႊ၊ နီဖလံ ေရႊ။ (တိ) (၂) (က) အကုသိုလ္ဒုစ႐ိုတ္တရား၊ အကုသိုလ္ကံ။ (ခ) ျပဳအပ္ၿပီးေသာ ဒုစ႐ိုတ္တရား၊ မျပဳလိုက္မိေသာ သုစ႐ိုတ္တရား။ (ဂ) ဆင္းရဲ-ေနာင္တ တစ္ဖန္ ပူပန္-ႏွလုံးမသာယာ-ျခင္း၏ အစီးအပြါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tapanīya:တပနီယ (န)
ေရႊ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tapanīya:တပနီယ (တိ) (√တပ္+အနီယ)
ပူပန္ေစတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,