Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tapa:m.= tapo 苦行.-ssita 依止苦行的,苦行.
パーリ語辞典 水野弘元著
tapa:m.=tapo 苦行.-ssita 苦行に依れる,苦行.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tapa,【陽、中】 (mano-組),苦修,宗教性的苦行,道德。 (在【合】中它的尾元音 a 被改成 o 而得詞形 tapo) Tapokamma,【中】苦行。 ~dhana,【形】 以自制為財富的,苦行者。 ~vana,【中】 道場(適合宗教性修行的地方)。(p142)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tapa,﹐Tapo(‹tapati),【陽】【中】(mano-group),苦修(penance),宗教性的苦行(religious austerity,ascetic practice),鍛鏈。(在【合】中它的尾母音 a 被改成 o 而得詞形 tapo) 。tapakamma,苦行(ascetic practice) 。Tapajigucchā,厭惡的苦行(disgust for asceticism)。Tapapakkama(=tapa+upakkama,or tapo-kamma?)= tapakamma苦行。tapavana﹐苦行林(the ascetic’s forest)。Tapodārāma﹐溫泉林(溫泉精舍),位於王舍城舊址附近,至今仍有溫泉。SA.1.58.︰Tapoti indriyasaṁvara-dhutaṅgaguṇa-vīriya-dukkarakārikānaṁ nāmaṁ,idha pana ṭhapetvā dukkarakārikaṁ sabbāpi kilesasantāpikā paṭipadā vaṭṭati.(苦行︰轉向守護根門、頭陀支、英雄本色、做難做的事,燒烤一切汙染的行道。) KhA.CS:p.128:tapo cāti ettha pāpake dhamme tapatīti tapo.(熱心:指燃燒諸惡法)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tapa: tapa(pu,na)
တပ(ပု၊န)
[tapa+caraṇa.kye.]
[တပ+စရဏ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tapa: tapa(pu,na)
တပ(ပု၊န)
[tapa+a..,ṭī.43va.nīti,dhā.122.235,326-7.dhātvattha.156-pā.tapo (pu,pa,e)-dī,2.42.saṃ,1.35.aṃ,2.3va4.khuddaka.4.dhamma.41.suttani.319.jā,1.94,194.dī,ṭṭha,2.69.khuddaka,ṭṭha.128.suttani,ṭṭha,1.131.tapaṃ (na,pa,e) -saṃ,ṭṭha,1.155.saṃ,ṭī,1.2va2.tapā (pa,ba)-vi,ṭṭha,1.1va7.tapo (du,e) - saṃ,1.183.jā,1.194.jā,ṭṭha,3.493.tapaṃ-dī,1.153.dī,3.34.saṃ,1.27.aṃ,3.411.tape (du,ba)- vi,ṭṭha,1.1va7.aṃ,ṭṭha,3.2va2.tapasā (ta,e)- peta.128.vimāna,ṭṭha.1va2.peta,ṭṭha.14.saṃ,ṭī,1.167.tapena-dī,1.51.ma,1.146.ma,2.186,412.saṃ,2.174.suttani.379.mahāni.26.saṃ,ṭṭha,2.316.thera,ṭṭha,2.228.tapasi (sa,e)-,ṭī.812.tape-dī,ṭṭha,3.2va.jā,ṭṭha,5.2va4.tapasmiṃ-dī,3.36.dī,ṭṭha,3.22.]
[တပ+အ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၃ဝ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၂၂။ ၂၃၅၊ ၃၂၆-၇။ ဓာတြတၳ။ ၁၅၆-ၾကည့္ပါ။ တေပါ (ပု၊ပ၊ဧ)-ဒီ၊၂။၄၂။သံ၊၁။၃၅။ အံ၊ ၂။ ၃ဝ၄။ ခုဒၵက။ ၄။ ဓမၼ။ ၄၁။ သုတၱနိ။ ၃၁၉။ ဇာ၊ ၁။ ၉၄၊ ၁၉၄။ ဒီ၊ ႒၊ ၂။ ၆၉။ ခုဒၵက၊ ႒။ ၁၂၈။ သုတၱနိ၊ ႒၊ ၁။ ၁၃၁။ တပံ (န၊ပ၊ဧ) -သံ၊ ႒၊ ၁။ ၁၅၅။ သံ၊ ဋီ၊ ၁။ ၂ဝ၂။ တပါ (ပ၊ဗ)-ဝိ၊ ႒၊ ၁။ ၁ဝ၇။ တေပါ (ဒု၊ ဧ) - သံ၊ ၁။ ၁၈၃။ ဇာ၊ ၁။ ၁၉၄။ ဇာ၊ ႒၊ ၃။ ၄၉၃။ တပံ-ဒီ၊ ၁။ ၁၅၃။ ဒီ၊ ၃။ ၃၄။ သံ၊ ၁။ ၂၇။ အံ၊ ၃။ ၄၁၁။ တေပ (ဒု၊ဗ)- ဝိ၊ ႒၊ ၁။ ၁ဝ၇။ အံ၊ ႒၊ ၃။ ၂ဝ၂။ တပသာ (တ၊ဧ)- ေပတ။ ၁၂၈။ ဝိမာန၊ ႒။ ၁ဝ၂။ ေပတ၊ ႒။ ၁၄။ သံ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၆၇။ တေပန-ဒီ၊ ၁။ ၅၁။ မ၊ ၁။ ၁၄၆။ မ၊ ၂။ ၁၈၆၊ ၄၁၂။ သံ၊ ၂။ ၁၇၄။ သုတၱနိ။ ၃၇၉။ မဟာနိ။ ၂၆။ သံ၊ ႒၊ ၂။ ၃၁၆။ ေထရ၊ ႒၊ ၂။ ၂၂၈။ တပသိ (သ၊ဧ)-ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၁၂။ တေပ-ဒီ၊ ႒၊ ၃။ ၂ဝ။ ဇာ၊ ႒၊ ၅။ ၂ဝ၄။ တပသၼႎ-ဒီ၊ ၃။ ၃၆။ ဒီ၊ ႒၊ ၃။ ၂၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tapa:[m.; nt.] (mano-group) penance; religious austerity; morality.(in cpds.this changes it's last vowel a to o and stands as tapo.) tapati :[tap + a] shines; brights.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tapa,& Tapo [from tapati,cp.Lat.tepor,heat] 1.torment,punishment,penance,esp.religious austerity,selfchastisement,ascetic practice.This was condemned by the Buddha:Gotamo sabbaṁ tapaṁ garahati tapassiṁ lūkhajīviṁ upavadati D.I,161=S.IV,330; anattha-sañhitaṁ ñatvā yaṁ kiñci aparaṁ tapaṁ S.I,103; J.IV,306 (tattatapa:see tatta).-- 2.mental devotion,self-control,abstinence,practice of morality (often= brahmacariyā & saṁvara); in this sense held up as an ideal by the Buddha.D.III,42 sq.,232 (attan & paran°),239; S.I,38,43; IV,118,180; M.II,155,199; D.II,49= Dh.184 (paramaṁ tapo),194 (tapo sukho); Sn.77= S.I,172 (saddhā bījaṁ tapo vuṭṭhi); Sn.267 (t.ca brahmacariyā ca),655 (id.),901; Pv.I,32 (Instr.tapasā= brahmacariyena PvA.15); J.I,293; Nett 121 (+indriyasaṁvara); KhA 151 (pāpake dhamme tapatī ti tapo):VvA.114 (Instr.tapasā); PvA.98.

--kamma ascetic practice S.I,103; --jigucchā disgust for asceticism D.I,174; III,40,42 sq.,48 sq.; A.II,200; --pakkama=°kamma D.I,165 sq.(should it be tapopakkama=tapa+upakkama,or tapo-kamma?).--vana the ascetic’s forest Vism.58,79,342.(Page 297)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TAPA:[m] [nt] sự khổ cực,tu khổ hạnh,về luân lý hạnh kiểm tappokamma [nt] thực hành khổ hạnh theo đạo sĩ --vana [nt] nơi phù hợp cho người hành đạo
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tapa:một hình thức tu hành xác,khổ hạnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tapa:တပ(ပု၊န)
[တပ+အ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၃ဝ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၂၂။ ၂၃၅၊ ၃၂၆-၇။ ဓာတြတၳ။ ၁၅၆-ၾကည့္ပါ။ တေပါ (ပု၊ပ၊ဧ)-ဒီ၊၂။၄၂။သံ၊၁။၃၅။ အံ၊ ၂။ ၃ဝ၄။ ခုဒၵက။ ၄။ ဓမၼ။ ၄၁။ သုတၱနိ။ ၃၁၉။ ဇာ၊ ၁။ ၉၄၊ ၁၉၄။ ဒီ၊ ႒၊ ၂။ ၆၉။ ခုဒၵက၊ ႒။ ၁၂၈။ သုတၱနိ၊ ႒၊ ၁။ ၁၃၁။ တပံ (န၊ပ၊ဧ) -သံ၊ ႒၊ ၁။ ၁၅၅။ သံ၊ ဋီ၊ ၁။ ၂ဝ၂။ တပါ (ပ၊ဗ)-ဝိ၊ ႒၊ ၁။ ၁ဝ၇။ တေပါ (ဒု၊ ဧ) - သံ၊ ၁။ ၁၈၃။ ဇာ၊ ၁။ ၁၉၄။ ဇာ၊ ႒၊ ၃။ ၄၉၃။ တပံ-ဒီ၊ ၁။ ၁၅၃။ ဒီ၊ ၃။ ၃၄။ သံ၊ ၁။ ၂၇။ အံ၊ ၃။ ၄၁၁။ တေပ (ဒု၊ဗ)- ဝိ၊ ႒၊ ၁။ ၁ဝ၇။ အံ၊ ႒၊ ၃။ ၂ဝ၂။ တပသာ (တ၊ဧ)- ေပတ။ ၁၂၈။ ဝိမာန၊ ႒။ ၁ဝ၂။ ေပတ၊ ႒။ ၁၄။ သံ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၆၇။ တေပန-ဒီ၊ ၁။ ၅၁။ မ၊ ၁။ ၁၄၆။ မ၊ ၂။ ၁၈၆၊ ၄၁၂။ သံ၊ ၂။ ၁၇၄။ သုတၱနိ။ ၃၇၉။ မဟာနိ။ ၂၆။ သံ၊ ႒၊ ၂။ ၃၁၆။ ေထရ၊ ႒၊ ၂။ ၂၂၈။ တပသိ (သ၊ဧ)-ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၁၂။ တေပ-ဒီ၊ ႒၊ ၃။ ၂ဝ။ ဇာ၊ ႒၊ ၅။ ၂ဝ၄။ တပသၼႎ-ဒီ၊ ၃။ ၃၆။ ဒီ၊ ႒၊ ၃။ ၂၂။]
(ပု) (၁) သီလ။ (က) ဣႁႏၵိယသံဝရ (ဣေႁႏၵေစာင့္စည္းမႈ) သီလ။ (ခ) သီလပါရမီ။ တပေတဇ-ၾကည့္။ (ဂ) ဥပုသ္ေစာင့္သုံးမႈ (ဥေပါသထသီလ)။ (ဃ) သုစ႐ိုတ္အက်င့္။ (င) က်င့္ဝတ္၊ ခႏၶကလာ က်င့္ဝတ္ (စာရိတၱသီလ)။ (၂) ေနကၡမၼပါရမီ။ တပေတဇ-ၾကည့္။ (၃) သစၥပါရမီ။ (၄) အဓိ႒ာနပါရမီ။ တပသိဒၶိ-ၾကည့္။ (၅) လုံ႔လ (ဝီရိယ)။ (က) ဝီရိယပါရမီ။ တပေတဇ-ၾကည့္။ (ခ) အေစလကတို႔၏ အက်င့္မွားကို အားထုတ္ေၾကာင္း (ဝီရိယ)။ တေပါဇိဂုစၧာ-(၁)-ၾကည့္။ (၆) သည္းခံမႈ။ (က) သူတစ္ပါးတို႔၏ ျပစ္မွားမႈ-စသည္ကို မိမိအေပၚ၌ ေနေစျခင္း၊ သည္းခံျခင္း (အဓိဝါသနခႏၲီ)။ (ခ) ဘုရားအေလာင္းေတာ္တို႔၏ အက်င့္ျဖစ္ေသာ သည္းခံမႈ (ခႏၲီပါရမီ)။ တပေတဇ-ၾကည့္။ (၇) ဓုတင္အက်င့္၊ ဓုတင္တရား၊ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးကို ခါခ်ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အက်င့္ ၁၃-ပါး၊ ၿခိဳးျခံ-ေခါင္းပါး-ေသာ အက်င့္။ (၈) ျမတ္ေသာအက်င့္၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား။ (က) သိကၡာပုဒ္ကို ျဖည့္က်င့္ျခင္းစေသာ (သာသနျဗဟၼစရိယ) အက်င့္။ တပစရဏ-(ခ)-လည္းၾကည့္။ (ခ) အရိယမဂ္ဟူေသာ (မဂၢျဗဟၼစရိယ) အက်င့္။ တပႆ-(၁)-ၾကည့္။ (၉) ျပဳႏိုင္ခဲေသာ (ဒုကၠရ) အက်င့္။ အက်င့္မွား။ တေပါဇိဂုစၧာေဟတု-လည္းၾကည့္။ (က) အဝတ္မဆီးျခင္းစေသာ (အေစလကာဒိ) အက်င့္။ တေပါဇိဂုစၧာ-(၂)-လည္းၾကည့္။ (ခ) ၄-ရပ္မီးဖိုေနကို ရွိခိုး ၅-မ်ိဳးေသာ (ပၪၥာတပ=ပၪၥတပ) အက်င့္။ (ဂ) ဆူးထက္၌အိပ္ျခင္းစေသာ (ကဏၬကေသယ်ာဒိ) အက်င့္။ (၁ဝ) အ႐ိုအေသ မျပဳျခင္း၊ အ႐ိုေသတန္ျခင္း။ တပႆီ-ၾကည့္။ (၁၁) အကုသိုလ္။ (၁၂) ေကာင္းမႈတရား။ (၁၃) မီး။ တပစရိယာ-ၾကည့္။ (၁၄) ကိုယ္၏ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္း (ကာယေခဒန)။ (၁၅) ဘာဝနာကို ႏွလုံးသြင္းျခင္း (ဘာဝနာမနသိကာရ)။ (၁၆) ဘုရားစကားေတာ္ကို-မွတ္ယူ-သင္ၾကား-ျခင္း။ (၁၇) ဓုတင္ကို ေဆာင္ျခင္း။ (၁၈) ရဟန္းတရားကိုပြါးမ်ားျခင္း။ (၁၉) ေႏြဥတု။ (န) (၂ဝ) ပူေသာေရ၊ ေရပူ။ တေပါဒ-ၾကည့္။ (တိ) (၂၁) အက်င့္ရွိေသာ၊ သူ။ တေပါဝန-(က)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tapa:တပ(ပု၊န)
[တပ+စရဏ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
ၿခိဳးျခံေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္း။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
tapa:တပ
ဘူ = ဒိတၱိ လဇၨာသု-ထြန္းပျခင္း,ရွက္ျခင္းတို႔၌။
ဒိ+ဘူ = ဥေဗၺဂိႆရိေယသု-ထိပ္လန္႔ျခင္း,အစိုးရျခင္းတို႔၌။
စု = ခေယ-ကုန္ခန္းျခင္း၌။
ဘူ+စု+ဒိ = ဒါဟ ပီဏေနသု-ပူ ေလာင္ျခင္း,ႏွစ္သက္ေရာင့္ရဲျခင္းတို႔၌။ တပတိ၊ တပၸတိ၊ တေပတိ၊ တပယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tapa:တပ (ပ)
အပူ။ ၿခိဳးျခံေသာ အက်င့္။ ဓုတင္အက်င့္။
တပသာ၊ ၿခိဳးျခံေသာ အက်င့္အားျဖင့္။တေပါ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,