Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tanti:f.[Sk.tantri] 絃,傳統,經典,聖典.-dhara 傳統保持者,聖典持者.-baddha 執事.-ssara 絃樂聲.
パーリ語辞典 水野弘元著
tanti:f.[Sk.tantri] 絃,伝統,経典,聖典.-dhara伝統保持者,聖典持者.-baddha 執事.-ssara絃楽声.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tanti,【陰】 琴弦,繩,世系,傳統,神聖的本文。 ~dhara,【形】 維持傳統者。 ~ssara,【陽】 弦音樂,琵琶的樂聲。(p142)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tanti,【陰】琴弦,繩,世系,傳統,神聖的本文。tantidhara,【形】維持傳統者。tantissara,【陽】弦音樂,琵琶的樂聲。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tanti: tanti(thī)
တႏၲိ(ထီ)

[တႏု (တန+တိ။ တရ+တိ။ တေနာတိ အတၳေမတာယ,တနီယတိ ဝါအတၳဝေသန ဝိဝရီယတိ,ဝ႗ေတာ ဝါ သေတၱတာေရတိ,နာနာတၳဝိသယံ ဝါ ကခႍ တရႏၲိ ဧတာယာတိ တႏၲိ၊ ပါဠိ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၂၉၊ ၃ဝ။ (-ကစၥည္း။ ၆၅၈။ ႐ူ။ ၆၆၈။ ေမာဂ္။ ပၪၥိကာ၊ ၅။ ၄၉)။ (တႁႏၲိ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tanti:[f.] a cord of lute; a secret text.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tanti,(f.) [Vedic tantrī,see tanta] 1.the string or cord of a lute,etc.; thread made of tendon Vin.I,182; Th.2,390 (cp.ThA.257); J.IV,389; DhA.I,163; PvA.151.-- 2.line,lineage (+paveṇi custom,tradition) J.VI,380; DhA.I,284.--dhara bearer of tradition Vism.99 (+vaṁsânurakkhake & paveṇipolake).-- 3.a sacred text; a passage in the Scriptures Vism.351 (bahu-peyyāla°); avimutta-tanti-magga DA.I,2; MA.I,2.

--ssara string music Vin.I,182; J.III,178.(Page 296)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tanti:A string,line,cord; the string of a lute; a sacred text,a passage from a sacred text
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TANTI:[f] dây đàn tỳ bà; một hàng,dòng dõi huyết thống,cổ truyền,kinh cổ --dhara [a] người gìn giữ theo cổ truyền--ssara [m] dây nhạc,tiếng đàn tỳ bà
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tanti:တႏၲိ(ထီ)
[တႏု (တန+တိ။ တရ+တိ။ တေနာတိ အတၳေမတာယ,တနီယတိ ဝါအတၳဝေသန ဝိဝရီယတိ,ဝ႗ေတာ ဝါ သေတၱတာေရတိ,နာနာတၳဝိသယံ ဝါ ကခႍ တရႏၲိ ဧတာယာတိ တႏၲိ၊ ပါဠိ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၂၉၊ ၃ဝ။ (-ကစၥည္း။ ၆၅၈။ ႐ူ။ ၆၆၈။ ေမာဂ္။ ပၪၥိကာ၊ ၅။ ၄၉)။ (တႁႏၲိ-သံ)]
(၁) အစဉ္။ (က) ပါဠိေတာ္၊ ပိဋက ၃-ပုံ (ဘုရားစကားေတာ္အစဉ္)။ (ခ) အ႒ကထာ (အဖြင့္စကားအစဉ္)။ (ဂ) ဋီကာ (အဖြင့္စကားအစဉ္)။ (ဃ) က်င့္စဉ္။ (င) ေဟာစဉ္၊ ေဒသနာစဉ္။ (စ) ဆရာစဉ္။ တႏၲိသႏၷိႆယ-လည္းၾကည့္။ (ဆ) အႏြယ္စဉ္။ တႏၲိဓာရက,တႏၲိပေဝဏီဃဋနက-တို႔လည္းၾကည့္။ (ဇ) သူေတာ္ေကာင္းတရားအစဉ္။ တႏၲိပါလက-ၾကည့္။ (စ်) သား,ေျမးအစဉ္။ (ည) အာဂုံပါဠိ။ (ဋ) က်မ္းဂန္ (စကားဝါက်အစဉ္)။ (ဌ) သင္စဉ္။ (ဍ) ပို႔ခ်စဉ္။ တႏၲိမဂၢ-ၾကည့္။ (ဎ) ဂုဏ္-ေကာင္းမႈ-အစဉ္။ (၂) ႀကိဳး။ (က) ေစာင္းႀကိဳး၊ ေစာင္းညႇိဳ႕။ တႏၲိသဒၵ,တႏၲိႆရ-တို႔လည္းၾကည့္။ (ခ) စည္ႀကိဳး။ (၃) အေၾကာ။ (၄) လုံ႔လ၊ ေၾကာင့္ၾက၊ ဗ်ာပါရ။ တႏၲိဗဒၶ,တႏၲိဗႏၶ-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tanti:တႏၲိ (ဣ) (√တန္+တိ)
ညႇိဳ႕။ ေစာင္းညႇိဳ႕ အစဥ္။ ပါဠိအစဥ္။အမ်ိဳးအႏြယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,