Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tanta:n.[Sk.tantra<tan] 線,織(布)機,蜘蛛絲.-ākula 纏結(錯綜混亂)的線繩(tangled string).-āvuta 織物(編織之物,weft),蛛網(web),編織線織(weaving).-vāya 織師(a weaver),織物屋.
パーリ語辞典 水野弘元著
tanta:n.[Sk.tantra<tan] 線,糸,織機,くもの糸.-ākula 糸のもつれ.-āvuta 織物,糸織.-vāya 織師,織物屋.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tanta,【中】 線,細繩,織布機。 ~vāya,【陽】 織布者。 ~ākulakajāta,【形】纏得像線球一般的。(p142)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tanta,【中】線,細繩,織布機。tantavāya,【陽】織布者。tantākulakajāta,【形】像紊亂線球一樣的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tanta: tanta(na)
တႏၲ(န)

[တႏု (တန)+တ။ (ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၂၃။ ဏြာဒိ။ ၈၂-ၾကည့္)။ (တႁႏၲ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tanta:[nt.] thread; string; a loom.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tanta,(nt.) [Vedic tantra,to tanoti; cp.tantrī f.string] a thread,a string,a loom J.I,356 (°vitata-ṭṭhāna the place of weaving); DhA.I,424.At J.IV,484 tanta is to be corrected to tata (stretched out).

--âkula tangled string,a tangled skein,in phrase tantākulajātā guḷāguṇṭhikajāta “entangled like a ball of string & covered with blight” S.II,92; IV,158; A.II,211; Dpvs XII.32.See guḷā; --āvuta weaving,weft,web S.V,45; A.I,286; --bhaṇḍa weaving appliances Vin.II,135; --rajjuka “stringing & roping,” hanging,execution J.IV,87; --vāya a weaver J.I,356; Miln.331; Vism.259; DhA.I,424.(Page 296)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TANTA:[nt] chỉ,dây,khung cửi,dệt --vāya [m] thợ dệt --tākulakajāta [a] rối như cuộn chỉ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tanta:တႏၲ(န)
[တႏု (တန)+တ။ (ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၂၃။ ဏြာဒိ။ ၈၂-ၾကည့္)။ (တႁႏၲ-သံ)]
(၁) က်မ္းဂန္။ တႏၲယုတၱိ-လည္းၾကည့္။ (၂) ယက္ကန္းစင္။ တႏၲာဝုတ-(ခ)-လည္းၾကည့္။ (၃) ယက္ကန္းခ်ည္ေထြး၊ ယက္ကန္းခ်ည္တန္း။ တႏၲာကုလကဇာတ-လည္းၾကည့္။ (၄) ခ်ည္၊ ခ်ည္မွ်င္၊ ခ်ည္ပင္။ (၅) ယက္ကန္းသည္။ တႏၲာဝုတ-(ဂ)-ၾကည့္။ (၆) တႏၲနည္း။ တႏၲက-(၂)-ၾကည့္။ တႏၲဉာယ,တႏၲနယ-တို႔လည္းၾကည့္။ (၇) ျပဓာန္းျခင္း။ (၈) ဥဒါဟ႐ုဏ္။ (၉) အယူဝါဒ အဆုံးအျဖတ္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
tanta:တႏၲ
စု = ဓာရေဏ-ေဆာင္ျခင္း၌၊ ဝိတာေရ စ-က်ယ္ျပန္႔ျခင္း၌လည္း၊ သံယေမ စ-ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္စည္းျခင္း၌လည္း။ တေႏၲတိ၊ တႏၲယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tanta:တႏၲ (န) (√တန္+ၾတ)
ရက္ကန္း။ ရက္ကန္းခ်ည္။ ျပဓာန္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,