Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tandi,﹐tandī (梵tandrī﹐疲倦),【陰】疲倦,怠惰。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tandi: tandi(thī)
တႏၵိ(ထီ)

[တဒိ+ဤ။ (နီတိ၊ ဓာ။ ၉၁၊ ၂၁၅-ၾကည့္)။ တႏၵ+ဤ=ဣ။ (ဏြာဒိ။ ၁၂။ သူစိ-ၾကည့္)။ အာလေသ် နိျဒာယာ ၪၥ။ ေထာမ။ ဤပႏၷိျဒာယာမ္၊ အာလေသ် စ။ ဝါစပၸတိ။ (-စိႏၲာမဏိ။ အမရ၊ ၇၊ ၃၇။ ၂၃၊ ၁၇၅)။ (တႁႏၲီ-သံ)]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tandi:tiêu cực,sự uể oải
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tandi:တႏၵိ(ထီ)
[တဒိ+ဤ။ (နီတိ၊ ဓာ။ ၉၁၊ ၂၁၅-ၾကည့္)။ တႏၵ+ဤ=ဣ။ (ဏြာဒိ။ ၁၂။ သူစိ-ၾကည့္)။ အာလေသ် နိျဒာယာ ၪၥ။ ေထာမ။ ဤပႏၷိျဒာယာမ္၊ အာလေသ် စ။ ဝါစပၸတိ။ (-စိႏၲာမဏိ။ အမရ၊ ၇၊ ၃၇။ ၂၃၊ ၁၇၅)။ (တႁႏၲီ-သံ)]
(၁) (ပင္ကိုယ္သေဘာအားျဖင့္) ပ်င္းရိျခင္း၊ အားမထုတ္ျခင္း၊ ကုသိုလ္ျပဳမႈ၌ နာမကာယ၏-မပ်ံ႕ပ်ဴးျခင္း-တြန္႔တိုျခင္း (လုံ႔လ၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေသာ အကုသိုလ္ခႏၶာ ၄-ပါး)။ (၂) အိပ္ျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ မွိန္းေနျခင္း။ (၃) ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,