Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tamba:n.[Sk.tāmra] 銅,赤銅.-upadhāna 丹枕,赤銅色的枕.-puppha 赤銅色的花.
パーリ語辞典 水野弘元著
tamba:n.[Sk.tāmra] 銅,赤銅 -upadhāna 丹枕,赤銅色の枕.-puppha 赤銅色の花.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tamba:n.[Sk.tāmra] 銅,赤銅 -upadhāna 丹枕,赤銅色の枕.-puppha 赤銅色の花.-loha赤铜
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tamba,【形】 銅色,褐色。 【中】 銅。 ~kesa,【形】 有黃褐色頭發的。~cūla,【陽】 公雞。 ~nakha,【形】 有褐色指甲的。 ~netta,【形】 有褐色眼睛的。 ~bhājana,【中】 銅器皿。(p143)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tamba,(Sk.tāmra,orig.adj.=dark coloured,leaden),【形】銅色,褐色。【中】銅(copper)。tambakesa,【形】有黃褐色頭發的。tambacūla,【陽】公雞。tambanakha,【形】有褐色指甲的。tambanetta,【形】有褐色眼睛的。tambabhājana,【中】銅器皿。Tāmrapaṃīya-nikāya(梵),赤銅鍱部。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tamba: tamba(ti)
တမၺ(တိ)
[yadicchā-]
[ယဒိစၧာ-နာမ္]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tamba: tamba(pu,na)
တမၺ(ပု၊န)
[tamba+a.tamba+ṇa.tabbo tambo ca gatiyaṃ.dhātvattha.158.tambo udumbarasaṅkhāto lohaviseso,tabbaṇṇatāya tambo.,ṭī.95.(tāmra-saṃ)]
[တမၺ+အ။ တမၺ+ဏ။ တေဗၺာ တေမၺာ စ ဂတိယံ။ ဓာတြတၳ။ ၁၅၈။ တေမၺာ ဥဒုမၺရသခၤါေတာ ေလာဟဝိေသေသာ၊ တဗၺဏၰတာယ တေမၺာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၉၅။ (တာျမ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tamba:[adj.] copper-coloured; brown.(nt.),copper.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tamba,(nt.) [Sk.tāmra,orig.adj.=dark coloured,leaden; cp.Sk.adj.taṁsra id.,to tama] copper (“the dark metal”); usually in combinations,signifying colour of or made of (cp.loha bronze),e.g.lākhātamba (adj.) Th.2,440 (colour of an ox); °akkhin Vv 323 (timira°) Sdhp.286; °nakhin J.VI,290; °nettā (f.) ibid.; °bhājana DhA.I,395; °mattika DhA.IV,106; °vammika DhA.III,208; °loha PvA.95 (=loha).(Page 297)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Tamba:1.Tamba.-A king of Benares whose queen was Sussondī.For his story see the Sussondī Jātaka (J.iii.187ff).He is identified with Ananda.2.Tamba.-A Tamil general and a fort of the same name.Both were captured by Dutthagāmani during his campaign against the Tamils.Tamba was an uncle of Unnama.Mhv.xxv.14.3.Tamba.-An officer of Parakkamabāhu I.He was chief of the Kesadhātus.Cv.lxx.66.4.Tamba.-One of the ten families of elephants.Each elephant of this family has the strength of ten thousand men.AA.ii.822; MA.i.262,etc.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TAMBA:[a] đồng màu,nâu nâu [nt] đồng thau --kesa [a] có tóc màu hung hung --cūla [m] gà trống --nakha [a] có móng ty màu nâu --netta [a] có con mắt màu nâu --bhājana [nt] cái chậu bằng thau
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tamba:တမၺ(ပု၊န)
[တမၺ+အ။ တမၺ+ဏ။ တေဗၺာ တေမၺာ စ ဂတိယံ။ ဓာတြတၳ။ ၁၅၈။ တေမၺာ ဥဒုမၺရသခၤါေတာ ေလာဟဝိေသေသာ၊ တဗၺဏၰတာယ တေမၺာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၉၅။ (တာျမ-သံ)]
(၁) နီေသာ အဆင္း။ တမၺပဏၰိ-(၁)-ၾကည့္။ (န) (၂) ေၾကးနီ။ (တိ) (၃) နီေသာအဆင္းရွိေသာ၊ ေၾကးနီအဆင္းရွိေသာ (တမၺဆင္-စသည္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tamba:တမၺ(တိ)
[ယဒိစၧာ-နာမ္]
(က) တမၺ-အမည္ရွိေသာမင္း၊ တမၺ-မင္း။ (ခ) တမၺ-အမည္ရွိေသာ စစ္ဗိုလ္။ (ဂ) (သီဟိုဠ္ကြၽန္းရွိ) တမၺ-အမည္ရွိေသာ (ဒမိဠ) ၿမိဳ႕။ (ဃ) တမၺ-အမည္ရွိေသာ ရြာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
tamba:တမၺ
ဘူ = ဂတိယံ-သြားျခင္း၌။ တဗၺတိ၊ တမၺတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tamba:တမၺ (တိ)
နီေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tamba:တမၺ (န)
ေၾကးနီ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,