Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
takka:① m.[Sk.tarka] 思索,思擇,理論,推論,尋思.cf.vitakka.-āvacara 推論的範圍,尋思的境.-āsaya 思擇跟意樂.-vaḍḍhana 理論的増大.-hetu 根據推論,因為推論,推論的原因理由.② n.酪,酪漿,バター(butter).-vaṇṇa 酪色.③ m.棗椰子(椰棗).
パーリ語辞典 水野弘元著
takka:① m.[Sk.tarka] 思索,思択,理論,推論 cf.vitakka.-āvacara 推論の範囲,尋思の境.-āsaya 思択と意楽.-vaḍḍhana 理論の増大.-hetu 推論によって.② n.酪,酪漿,バター.-vaṇṇa 酪色.③ m.棗椰子(なつめやし).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Takka,【陽】 想,推論,邏輯。 【中】 酪乳。(p140)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Takka,2,【中】酪乳(buttermilk。凝乳(dadhi)加1/4水攪拌而成。Miln.173; J.I.340; II.363)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Takka,1(Sk.tarka doubt; science of logic),【陽】想,推論,邏輯。Opp.to takka (=micchā-saṅkappo Vbh 86,356) is dhammatakka right thought (:vuccati sammā-saṅkappo Nd2 318; cp.Dhs 7,298),D I.16 (takkapariyāhata); M I.68 (id.); Sn 209 (takkaṁ pahāya na upeti saṅkhaṁ) 885 (doubt),886; Dhs 7,21,298 (+vitakka,trsl.as “ratiocination” by Mrs.Rh.D.); Vbh 86,237 (sammātakka) 356; Vism 189.。takkāgama,(正確的)推論而來(Dāvs V.22)。takkāvacara as neg.atakkqvacarq in phrase dhammā gambhīrā duddasā a° nipuṇā (views,etc.) deep,difficult to know,beyond logic (or sophistry:i.e.not accessible to doubt?),profound Vin I.4=D I.12=S I.136=M I.487.Gogerley trsl.“unattainable by reasoning,” Andersen “being beyond the sphere of thought”。takkāsaya room for doubt Sn 972。takkagahaṇa the thicket of doubt or sophistry J I.97。takkavaḍḍhana increasing,furthering doubt or wrong ideas Sn 1084 (see Nd2 269)。takkahetu ground for doubt (or reasoning?) A II.193=Nd2 151.。See also vitakka.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
takka: takka(pu)
တကၠ(ပု)
[taka+ka.takkamhīti ettha takkoti eko ayomayo suttakantanassa upakaraṇaviseso.so hitakīyati suttaṃ bandhīyati etthaç etenāti vā takkoti vuccati.pā,yo,1.123.kati+ta.kati suttajanane.nīti,dhā.67.takka(2) vipallāsapru.]
[တက+က။ တကၠမွီတိ ဧတၳ တေကၠာတိ ဧေကာ အေယာမေယာ သုတၱကႏၲနႆ ဥပကရဏဝိေသေသာ။ ေသာ ဟိတကီယတိ သုတၱံ ဗႏၶီယတိ ဧတၳ,ဧေတနာတိ ဝါ တေကၠာတိ ဝုစၥတိ။ ပါစိတ္၊ ေယာ၊ ၁။ ၁၂၃။ ကတိ+တ။ ကတိ သုတၱဇနေန။ နီတိ၊ ဓာ။ ၆၇။ တကၠ(၂) ကဲ့သို႔ ဝိပလႅာသျပဳ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
takka: takka(pu,na)
တကၠ(ပု၊န)
[kamu (icchākantīsu)+ta.ādiantakkharavipallāsavasena saddasiddhi,yathā ]]kantanaṭṭhena takka]]nti.nīti,dhā.216.(-355).saddatthato pana yathā kantanatthena ādiantavipallāsato takkaṃ vuccati.thera,ṭṭha,1.6.ti+ka.takkaṃ tu mathitaṃpyatha.tīṇi kāni jalabhāgāni ettha santīti takkaṃ,issattaṃç dvittañca....takkaṃ tibhāgasaṃyuttaṃ..,ṭī.5vava.amara.19,53.catuthīvaṃgajalavasaṃyukte dadhini,gorasaje,daṇḍāhate,kālaseye.cintāmaṇi.(takra-saṃ)]
[ကမု (ဣစၧာကႏၲီသု)+တ။ အာဒိအႏၲကၡရဝိပလႅာသဝေသန သဒၵသိဒၶိ၊ ယထာ "ကႏၲနေ႒န တကၠ"ႏၲိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၁၆။ (-၃၅၅)။ သဒၵတၳေတာ ပန ယထာ ကႏၲနေတၳန အာဒိအႏၲဝိပလႅာသေတာ တကၠံ ဝုစၥတိ။ ေထရ၊ ႒၊ ၁။ ၆။ တိ+က။ တကၠံ တု မထိတံပ်ထ။ တီဏိ ကာနိ ဇလဘာဂါနိ ဧတၳ သႏၲီတိ တကၠံ၊ ဣႆတၱံ,ဒြိတၱၪၥ။...တကၠံ တိဘာဂသံယုတၱံ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅ဝဝ။ အမရ။ ၁၉၊ ၅၃။ စတုထီဝံဂဇလဝသံယုေကၱ ဒဓိနိ၊ ေဂါရသေဇ၊ ဒ႑ာဟေတ၊ ကာလေသေယ။ စိႏၲာမဏိ။ (တၾက-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
takka: takka(pu,na)
တကၠ(ပု၊န)
[takka+a.(,ṭī.155.nīti,dhā.281-).(takī-saṃ)]
[တကၠ+အ။ (ဓာန္၊ဋီ။၁၅၅။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၈၁-ၾကည့္)။ (တကီ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
takka:[m.] thought; reasoning; logic.(nt.),butter-milk.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Takka,2 (nt.) [Should it not belong to the same root as takka1?] buttermilk (with 1/4 water),included in the five products from a cow (pañca gorasā) at Vin.I,244; made by churning dadhi Miln.173; J.I,340; II,363; DhA.II,68 (takkâdi-ambila).(Page 292)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Takka,1 [Sk.tarka doubt; science of logic (lit.“turning & twisting”) *treik,cp.Lat.tricæ,intricare (to “trick,” puzzle),& also Sk.tarku bobbin,spindle,Lat.torqueo (torture,turn)] doubt; a doubtful view (often= diṭṭhi,appl.like sammā°,micchā-diṭṭhi),hair-splitting reasoning,sophistry (=itihītihaṁ Nd2 151).Opp.to takka (=micchā-saṅkappo Vbh.86,356) is dhammatakka right thought (:vuccati sammā-saṅkappo Nd2 318; cp.Dhs.7,298),D.I,16 (°pariyāhata); M.I,68 (id.); Sn.209 (°ṁ pahāya na upeti saṅkhaṁ) 885 (doubt),886; Dhs.7,21,298 (+vitakka,trsl.as “ratiocination” by Mrs.Rh.D.); Vbh.86,237 (sammā°) 356; Vism.189.See also vitakka.

--āgama the way of (right) thought,the discipline of correct reasoning Dāvs.V,22; --âvacara as neg.atakkâvacarâ in phrase dhammā gambhīrā duddasā a° nipuṇā (views,etc.) deep,difficult to know,beyond logic (or sophistry:i.e.not accessible to doubt?),profound Vin.I,4=D.I,12=S.I,136=M.I,487.Gogerley trsl.“unattainable by reasoning,” Andersen “being beyond the sphere of thought”; --āsaya room for doubt Sn.972; --gahaṇa the thicket of doubt or sophistry J.I,97; --vaḍḍhana increasing,furthering doubt or wrong ideas Sn.1084 (see Nd2 269); --hetu ground for doubt (or reasoning?) A.II,193=Nd2 151.(Page 292)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Takka:A city in India twelve leagues from Kāvīrapattana.It was the residence of monks.Ras.ii.108.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TAKKA:[m] tư tưởng,lý luận,sự hợp lý lẽ [nt] sữa thành dầu,thành bơ --na [nt] suy nghĩ,lý luận
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
takka:sự tìm cảnh,sự nghĩ ngợi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
takka:တကၠ(ပု၊န)
[တကၠ+အ။ (ဓာန္၊ဋီ။၁၅၅။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၈၁-ၾကည့္)။ (တကီ-သံ)]
(ပု) (၁) (အာ႐ုံကို) ၾကံစည္-ဆြဲငင္-ေဆာင္ယူ-ျခင္း (ဝိဘက္ေစတသိက္)။ (၂) (က်မ္းဆရာ၏) အဆို-အမိန္႔-အလို-အႀကိဳက္-အယူအဆ-ဝါဒ။ တကၠာႏုသာရ-လည္းၾကည့္။ (၃) (မီမံသ-စေသာ) တက္က်မ္း။ (၄) သစ္ေစး၊ သစ္ပင္၏-ပင္စည္-႐ိုးတံ-အရြက္-အၫြန္႔-အသီး-မွ-ထြက္-ရအပ္-ေသာ အေစး။ (န) (၅) ဆန္ရည္၊ ဆန္ၾကက္တက္ရည္၊ ဆန္ေဆးရည္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
takka:တကၠ(ပု၊န)
[ကမု (ဣစၧာကႏၲီသု)+တ။ အာဒိအႏၲကၡရဝိပလႅာသဝေသန သဒၵသိဒၶိ၊ ယထာ "ကႏၲနေ႒န တကၠ"ႏၲိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၁၆။ (-၃၅၅)။ သဒၵတၳေတာ ပန ယထာ ကႏၲနေတၳန အာဒိအႏၲဝိပလႅာသေတာ တကၠံ ဝုစၥတိ။ ေထရ၊ ႒၊ ၁။ ၆။ တိ+က။ တကၠံ တု မထိတံပ်ထ။ တီဏိ ကာနိ ဇလဘာဂါနိ ဧတၳ သႏၲီတိ တကၠံ၊ ဣႆတၱံ,ဒြိတၱၪၥ။...တကၠံ တိဘာဂသံယုတၱံ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅ဝဝ။ အမရ။ ၁၉၊ ၅၃။ စတုထီဝံဂဇလဝသံယုေကၱ ဒဓိနိ၊ ေဂါရသေဇ၊ ဒ႑ာဟေတ၊ ကာလေသေယ။ စိႏၲာမဏိ။ (တၾက-သံ)]
ရက္တက္၊ ရက္တက္ရည္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
takka:တကၠ(ပု)
[တက+က။ တကၠမွီတိ ဧတၳ တေကၠာတိ ဧေကာ အေယာမေယာ သုတၱကႏၲနႆ ဥပကရဏဝိေသေသာ။ ေသာ ဟိတကီယတိ သုတၱံ ဗႏၶီယတိ ဧတၳ,ဧေတနာတိ ဝါ တေကၠာတိ ဝုစၥတိ။ ပါစိတ္၊ ေယာ၊ ၁။ ၁၂၃။ ကတိ+တ။ ကတိ သုတၱဇနေန။ နီတိ၊ ဓာ။ ၆၇။ တကၠ(၂) ကဲ့သို႔ ဝိပလႅာသျပဳ။]
ရစ္ဝင္႐ိုး၊ ရစ္တိုင္၊ ရစ္တံ၊ ဝင္သီတံ။ တကၠဂတ-(၂)-လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
takka:တကၠ
စု = ႐ုကၡသိေလသ ဝိတကၠ ဒိတၱီသု-သစ္ေစးဟူေသာ အနက္,ၾကံစည္ျခင္း,ထြန္းပျခင္းအနက္တို႔၌။ တေကၠတိ၊ တကၠယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
takka:တကၠ (န)
ရက္တက္ရည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
takka:တကၠ (ပ)
ၾကံျခင္း။ ၾကံဆျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,