Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tagara:n.[〃] 格香,冷淩香,タガラ(tagara)香.
パーリ語辞典 水野弘元著
tagara:n.[〃] 格香,冷凌香,タガラ香.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tagara,【中】 冠狀狗牙花((Ervatamia coronaria)〔莢竹桃科〕的一種栽培灌木,花冠卷起或波狀—亦稱亞當蘋果 (Adam’s apple))。(p141)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tagara,【中】冠狀狗牙花((Ervatamia coronaria)〔莢竹桃科〕的一種栽培灌木,花冠卷起或波狀—亦稱亞當蘋果 (Adam’s apple))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tagara: tagara(pu,na)
တဂရ(ပု၊န)
[tagi+ara.tagigatyattho daṇḍako dhātu,aro.,ṭī.147.tagi gamane ca.nīti,dhā.27.ta(2)+gara+a.taggarannāma eko rukkhaviseso,yo ]]assamārako]]-(sākī)ti vuccati.taṃ vuccati udakaṃ,tena garitabbaṃ siñcitabbanti taggaraṃ.jā,ṭī,14.485.(taga-saṃ)]
[တဂိ+အရ။ တဂိဂတ်ေတၳာ ဒ႑ေကာ ဓာတု၊ အေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၄၇။ တဂိ ဂမေန စ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၇။ တ(၂)+ဂရ+အ။ တဂၢရႏၷာမ ဧေကာ ႐ုကၡဝိေသေသာ၊ ေယာ "အႆမာရေကာ"-(ႏြယ္သာကီ)တိ ဝုစၥတိ။ တံ ဝုစၥတိ ဥဒကံ၊ ေတန ဂရိတဗၺံ သိၪၥိတဗၺႏၲိ တဂၢရံ။ ဇာ၊ ဋီ၊ ၁၄။ ၄၈၅။ (တဂရး-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tagara:[nt.] fragrant shrub.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tagara,(nt.) the shrub Tabernaemontana coronaria,and a fragrant powder or perfume obtained from it,incense Vin.I,203; It.68 (=Udānavarga p.112,No.8); Dh.54,55,56 (candana+); J.IV,286; VI,100 (the shrub) 173 (id.); Miln.338; Dāvs.V,50; DhA.I,422 (tagara-mallikā two kinds of gandhā).(Page 292)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Tagara:A city in the time of Dhammadassī Buddha; it was the capital of King Sañjaya.BuA.p.183.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TAGARA:[nt] vật uống có mùi thơm,một loại cây nhỏ có mùi thơm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tagara:တဂရ(ပု၊န)
[တဂိ+အရ။ တဂိဂတ်ေတၳာ ဒ႑ေကာ ဓာတု၊ အေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၄၇။ တဂိ ဂမေန စ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၇။ တ(၂)+ဂရ+အ။ တဂၢရႏၷာမ ဧေကာ ႐ုကၡဝိေသေသာ၊ ေယာ "အႆမာရေကာ"-(ႏြယ္သာကီ)တိ ဝုစၥတိ။ တံ ဝုစၥတိ ဥဒကံ၊ ေတန ဂရိတဗၺံ သိၪၥိတဗၺႏၲိ တဂၢရံ။ ဇာ၊ ဋီ၊ ၁၄။ ၄၈၅။ (တဂရး-သံ)]
(၁) ေတာင္ဇလပ္။ (၂) ေတာင္ဇလပ္ပန္းနံ႔။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tagara:တဂရ (န)
ေတာင္ဇလပ္ပန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,