Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
taccha:① m.[Sk.takṣan.cf.taccheti] 大工,木匠,棟梁.② n.[tathā-ya = tathya.Sk.tathya] 如實,如真.
パーリ語辞典 水野弘元著
taccha:① m.[Sk.takṣan.cf.taccheti] 大工,木匠,棟梁.② n.[tathā-ya=tathya.Sk.tathya] 如実,如真.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
taccha::① m.[Sk.takṣan.cf.taccheti] 大工,木匠,棟梁.-sūkara大工养猪,大工の猪.② n.[tathā-ya=tathya.Sk.tathya] 如実,如真=tathiya
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Taccha,【形】 真實的,真正的。【中】 事實。(p141)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Taccha,【形】真實的,真正的。【中】事實。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
taccha: taccha(pu)
တစၧ(ပု)
[yadicchā]
[ယဒိစၧာနာမ္]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
taccha: taccha(na)
တစၧ(န)
[tatha+ya.tathe sādhu tacchaṃ.sādhvatthe yo.,ṭī.127.tathā tatra sādhu .satye,tadvati,ti.thoma.cintāmaṇi.tatha+ṇya.tathassa bhāvo tacchaṃ....ṇyo.pañcikā,1.48.(ra.387-).tatha+cha.rujādito cho....tathaṃ avitathanti tacchaṃ.nīti,sutta.125va.(tathya-saṃ)]
[တထ+ယ။ တေထ သာဓု တစၧံ။ သာဓြေတၳ ေယာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၂၇။ တထာ တၾတ သာဓု ယတ္။ သေတ်၊ တဒြတိ၊ တိ။ ေထာမ။ စိႏၲာမဏိ။ တထ+ဏ်။ တထႆ ဘာေဝါ တစၧံ။...ေဏ်ာ။ ပၪၥိကာ၊ ၁။ ၄၈။ (ရ။ ၃၈၇-လည္းၾကည့္)။ တထ+ဆ။ ႐ုဇာဒိေတာ ေဆာ။...တထံ အဝိတထႏၲိ တစၧံ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၅ဝ။ (တထ်-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
taccha:[adj.] true; real; (nt.) the truth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Taccha,2 (adj.) [Der.fr.tathā+ya=tath-ya “as it is,” Sk.tathya] true,real,justified,usually in combn w.bhūta.bhūta taccha tatha,D.I,190 (paṭipadā:the only true & real path) S.V,229 (dhamma; text has tathā,v.l.tathaṁ better); as bhūta t.dhammika (well founded and just) D.I,230.bhūta+taccha:A.II,100=Pug.50; VvA.72.-- yathā tacchaṁ according to truth Sn.1096.which is interpreted by Nd2 270:tacchaṁ vuccati amataṁ Nibbānaṁ,etc.-- (nt.) taccha a truth Sn.327.-- ataccha false,unreal,unfounded; a lie,a falsehood D.I,3 (abhūta+); VvA.72 (=musā).(Page 293)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Taccha,1 [Vedic takṣan,cp.taṣṭṛ,to takṣati (see taccheti),Lat.textor,Gr.tέktwn carpenter (cp.architect),tέxnh art] a carpenter,usually as °ka:otherwise only in cpd.°sūkara the carpenter-pig (=a boar,so called from felling trees),title & hero of Jātaka No.492 (IV.342 sq.).Cp.vaḍḍhakin.(Page 293)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TACCHA:[a] thật,đúng [nt] sự thật --ka [m] thợ làm sườn nhà,người chạm trổ (cây)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
taccha:sự thật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
taccha:တစၧ(န)
[တထ+ယ။ တေထ သာဓု တစၧံ။ သာဓြေတၳ ေယာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၂၇။ တထာ တၾတ သာဓု ယတ္။ သေတ်၊ တဒြတိ၊ တိ။ ေထာမ။ စိႏၲာမဏိ။ တထ+ဏ်။ တထႆ ဘာေဝါ တစၧံ။...ေဏ်ာ။ ပၪၥိကာ၊ ၁။ ၄၈။ (ရ။ ၃၈၇-လည္းၾကည့္)။ တထ+ဆ။ ႐ုဇာဒိေတာ ေဆာ။...တထံ အဝိတထႏၲိ တစၧံ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၅ဝ။ (တထ်-သံ)]
(၁) မေဖာက္ျပန္-မွန္ကန္-သည္၏ အျဖစ္၊ မေဖာက္ျပန္-မွန္ကန္-ျခင္း။ (တိ) (၂) မေဖာက္ျပန္-မွန္ကန္-ေသာ၊ အခ်ည္းႏွီးမဟုတ္ေသာ၊ ထင္ရွားရွိေသာ (အရာ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
taccha:တစၧ(ပု)
[ယဒိစၧာနာမ္]
တစၧ'အမည္ရွိေသာ (ဝက္)။ တစၧသူကရ-လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
taccha:တစၧ
ဘူ = တႏုကရေဏ-ပါးေအာင္ျပဳျခင္း၌။ တစၧတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
taccha:တစၧ (န)
အမွန္။
တစၧံ၊ မွန္ကန္စြာ။ မွန္တိုင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
taccha:တစၧ (တိ)
မွန္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
taccha:တစၧ (ပ)
လက္သမား။ သစ္ေရြသမား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,