Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
taca:taco n.[Sk.tvak f.] 皮,皮膚,深皮,樹皮,皮材.-gandha 樹皮香.-pañcaka 皮的五法.-rasa 樹皮味.-sāra 竹 (表皮層堅髓(堅實堅材)之物).
パーリ語辞典 水野弘元著
taca:taco n.[Sk.tvak f.] 皮,皮膚,深皮,樹皮,皮材 -gandha 樹皮香.-pañcaka 皮の五法.-rasa樹皮味.-sāra 竹 (皮層を堅髄とするもの).
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
taca:taco n.[Sk.tvak f.] 皮,皮膚,深皮,樹皮,皮材 -gandha 樹皮香.-pañcaka 皮の五法.-pañcaka-kammaṭṭhāna皮五业处.-rasa樹皮味.-sāra 竹 (皮層を堅髄とするもの)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Taca,【陽】 皮,皮膚,樹皮,獸皮。 ~gandha,【陽】 樹皮的氣味。 ~pañcaka,【中】 皮組的五個(與皮組成的一組的五個,即:發、毛、爪、齒、皮 =kesā,lomā,nakhā,dantā,taco)。 ~pariyosāna,【形】 以皮為限的。(p141)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Taca,﹐taco(梵tvak【中】) 【中】【陽】皮,皮膚,樹皮,獸皮。tacagandha,【陽】樹皮的氣味。tacapañcaka,【中】皮組的五個(與皮組成的一組的五個,即:發、毛、爪、齒、皮 = kesā,lomā,nakhā,dantā,taco)。tacapariyosāna,【形】以皮為限的。tacarasa,樹皮味。tacasāra﹐竹。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
taca: 皮膚
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
taca: taca(pu,na)
တစ(ပု၊န)
[taca+ṇa.taca pālane,ṇo,taco.,ṭī.157.(tvaca-saṃ)]
[တစ+ဏ။ တစ ပါလေန၊ ေဏာ၊ တေစာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၅၇။ (တြစ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
taca:[m.] skin; bark; hide.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Taca,(& taco nt.) [Vedic tvak (f.),Gen.tvacaḥ] 1.bark.‹-› 2.skin,hide (similar to camma,denoting the thick,outer skin,as contrasted with chavi,thin skin,see chavi & cp.J.I,146).-- 1.bark:M.I,198,434,488; A.V,5.-- 2.skin:often used together with nahāru & aṭṭhi (tendons & bones),to denote the outer appearance (framework) of the body,or that which is most conspicuous in emaciation:A.I,50=Sdhp.46; tacamaṁsâvalepana (+aṭṭhī nahārusaṁyutta) Sn.194= J.I,146 (where °vilepana); SnA 247; aṭṭhi-taca-mattâvasesasarīra “nothing but skin & bones” PvA.201.‹-› Of the cast-off skin of a snake:urago va jiṇṇaṁ tacaṁ jahāti Sn.1,same simile Pv.I,121 (=nimmoka PvA.63).-- kañcanasannibha-taca (adj.) of golden-coloured skin (a sign of beauty) Sn.551; Vv 302=323; Miln.75; VvA.9.-- valita-tacatā a condition of wrinkled skin (as sign of age) Nd2 252≈; Kh III,; KhA 45; Sdhp.102.

--gandha the scent of bark Dhs.625; --pañcaka-kammaṭṭhāna the fivefold “body is skin,” etc,subject of kammaṭṭhāna-practice.This refers to the satipaṭṭhānā (kāye kāy’ânupassanā:) see kāya I.(a) of which the first deals with the anupassanā (viewing) of the body as consisting of the five (dermatic) constituents of kesā lomā nakhā dantā,taco (hair of head,other hair,nails,teeth,skin or epidermis:see Kh III,).It occurs in formula (inducing a person to take up the life of a bhikkhu):taca-p-kammaṭṭhānaṁ ācikkhitvā taṁ pabbājesi J.I,116; DhA.I,243; II,87,140,242.Cp.also Vism.353; DhA.II,88; SnA 246,247; --pariyonaddha with wrinkled (shrivelled) skin (of Petas:as sign of thirst) PvA.172; --rasa the taste of bark Dhs.629,--sāra (a) (even) the best (bark,i.e.) tree S.I,70=90= It.45; -- (b) a (rope of) strong fibre J.III,204 (=veṇudaṇḍaka).(Page 293)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TACA:[m] da,vỏ,da thú --gandha [m] mùi vỏ cây --pañcaka [nt] có năm thể để tham thiền tóc,lông,móng,răng,da --pariyosāna [a] giới hạn nơi da
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
taca:da,bì
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
taca:တစ(ပု၊န)
[တစ+ဏ။ တစ ပါလေန၊ ေဏာ၊ တေစာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၅၇။ (တြစ-သံ)]
(ပု) (၁) (လူ,တိရစၧာန္ သတၱဝါတို႔၏) အေရ၊ သားေရ၊ အေရခြံ၊ အတြင္းေရ၊ အေရထူ။ (၂) (သစ္ပင္ သစ္သီး တို႔၏) အခြံ၊ အေခါက္၊ အေခါက္စားဖြယ္၊ ဆိုးရည္ေခါက္။ တစရဇန-လည္းၾကည့္။ (ပု၊န) (၃) အေပြး၊ အေၾကး။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
taca:တစ
ဘူ = သံဝရေဏ-ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၌။ တဂၣတိ၊ တစတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
taca:တစ တေစာ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,