Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
taṭa:m.斷崖,岸,堤.
パーリ語辞典 水野弘元著
taṭa:m.断崖,岸,堤.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Taṭa,【中】 河邊,河岸。【陽】 斷崖。(p141)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Taṭa,【中】河邊,河岸。【陽】斷崖。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
taṭa: taṭa(ti)
တဋ(တိ)
[taṭa+a.thī-nitea taṭī.(.,ṭī.6va8,664-).]
[တဋ+အ။ ထီ-၌ တဋီ။ (ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆ဝ၈၊ ၆၆၄-ၾကည့္)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
taṭa,(nt.) side of river; a river bank; (m.) a precipice.tāta (m.) 1.father; 2.son.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Taṭa,[*tḷ,see tala & cp.tālu,also Lat.tellus] declivity or side of a hill,precipice; side of a river or well,a bank J.I,232,303; II,315 (udapāna°); IV,141; SnA 519,DhA.I,73 (papāta°).See also talāka.(Page 293)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TAṬA:tatāyati làm nghe tiếng tách tách [aor] --āyi [prp] taṭalaṭāyamāna
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TAṬA:[nt] mé sông [m] bực hầm,dốc núi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
taṭa:တဋ(တိ)
[တဋ+အ။ ထီ-၌ တဋီ။ (ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆ဝ၈၊ ၆၆၄-ၾကည့္)။]
ကမ္း၊ ကမ္းပါး၊ ကမ္းပါးေစာက္၊ ကမ္းပါးျပတ္။ (က) ေတာင္ကမ္းပါး။ (ခ) ျမစ္,သမုဒၵရာ-စသည္တို႔၏-ကမ္း-ကမ္းပါး။ ပပါတ,ပတီရ-တို႔လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
taṭa:တဋ
ဘူ = ဥႆေယ-ျမင့္ေမာက္ေထာင္တက္ျခင္း၌။
စု = အာဃာေတ-ညႇဉ္းဆဲျခင္း၌။ တဋတိ၊ တာဋယတိ၊ တာေဋတိ၊ ျမင့္ေမာက္ေထာင္တက္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
taṭa:တဋ (ပ)
ကမ္းပါး။ ေခ်ာက္ကမ္းပါး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,