Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
taṇḍula:m.[〃] 米,稻,米粒.-nāḷi 稻稈,稻莖.-homa 米的獻供.
パーリ語辞典 水野弘元著
taṇḍula:m.[〃] 米,稲,米粒 -nāḷi稲稈,稲茎.-homa 米の献供.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Taṇḍula,【中】 米。 ~muṭṭhi,【陽】 一把米。(p141)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Taṇḍula,(梵taṇḍula),【中】米粒(rice-grain),去殼米(rice husked & ready for boiling)。taṇḍulamuṭṭhi,【陽】一把米。sāli-taṇḍula,【中】去殼米。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
taṇḍula: taṇḍula(pu,na)
တ႑ဳလ(ပု၊န)
[taṇḍula+puṭaka.puṭaka kye.]
[တ႑ဳလ+ပုဋက။ ပုဋကေနာက္ပုဒ္ ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
taṇḍula: taṇḍula(pu,na)
တ႑ဳလ(ပု၊န)
[tama+ula.tamīyati vikāramāpādīyatīti taṇḍulo,vīhisāro.ṇvādi.194.taḍi+ula.dhaññādisāre nitthuse dhaññādimhi taṇḍulīyasāle ca.viḍaṅge.thoma.]
[တမ+ဥလ။ တမီယတိ ဝိကာရမာပါဒီယတီတိ တ႑ဳေလာ၊ ဝီဟိသာေရာ။ ဏြာဒိ။ ၁၉၄။ တဍိ+ဥလ။ ဓညာဒိသာေရ နိတၳဳေသ ဓညာဒိမွိ တ႑ဳလီယသာေလ စ။ ဝိဍေဂၤ။ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
taṇḍula:[nt.] rice-grain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Taṇḍula,(*Sk.taṇḍula:dialectical] rice-grain,rice husked & ready for boiling; freq.combd with tila (q.v.) in mentioning of offerings,presentations,etc.:loṇaṁ telaṁ taṇḍulaṁ khādaniyaṁ sakaṭesu āropetvā Vin.I,220,238,243,249; talitaṇḍulâdayo J.III,53; PvA.105.-- Vin.I,244; A.I,130; J.I,255; III,55,425 (taṇḍulāni metri causa); VI,365 (mūla° coarse r.,majjhima° medium r.,kaṇikā the finest grain); Sn.295; Pug.32; DhA.I,395 (sāli-taṇḍula husked rice); DA.I,93.Cp.ut°.

--ammaṇa a measure (handful?) of rice J.II,436.--dona a rice-vat or rice-bowl DhA.IV,15; --pāladvārā “doors (i.e.house) of the rice-guard” Npl.M.II,185; --muṭṭhi a handful of rice PvA.131; --homa an oblation of rice D.I,9.(Page 294)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TAṆḌULA:[nt] hột gạo --muṭṭhi [m] một nắm gạo
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
taṇḍula:hạt thóc,hạt gạo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
taṇḍula:တ႑ဳလ(ပု၊န)
[တမ+ဥလ။ တမီယတိ ဝိကာရမာပါဒီယတီတိ တ႑ဳေလာ၊ ဝီဟိသာေရာ။ ဏြာဒိ။ ၁၉၄။ တဍိ+ဥလ။ ဓညာဒိသာေရ နိတၳဳေသ ဓညာဒိမွိ တ႑ဳလီယသာေလ စ။ ဝိဍေဂၤ။ ေထာမ။]
(၁) ဆန္၊ အခြံခြၽတ္ၿပီးစပါးမ်ိဳးတို႔၏-အေစ့-အဆံ-အႏွစ္။ (က) ဆန္ေလွာ္၊ ေပါက္ေပါက္။ (ခ) ဖြဲၾကမ္း-ဖြဲႏု-အက်ိဳး-အျပတ္-မပါေသာ ကမ႓ာဦးျဖစ္ ဆန္ႏွံ။ (၂) အိပ္ေမြ႕ပင္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
taṇḍula:တ႑ဳလ(ပု၊န)
[တ႑ဳလ+ပုဋက။ ပုဋကေနာက္ပုဒ္ ေက်။]
ဆန္အိတ္၊ ဆန္ထုပ္၊ ဆန္ေတာင္း၊ ဆန္ခြက္။ တ႑ဳလပါလိဒြါရ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
taṇḍula:တ႑ဳလ (ပ)
ဆန္။ အိပ္ေမြ႕ပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,