Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tūlikā:f.[cf.tūla] マットレス(mattress),厚布墊,床墊,厚褥子.
パーリ語辞典 水野弘元著
tūlikā:f.[cf.tūla] マットレス,厚褥子.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tūlikā,【陰】 畫家的刷子,棉床墊。(p148)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tūlikā,【陰】畫家的刷子,棉床墊。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tūlikā: tūlikā(thī)
တူလိကာ(ထီ)
[tūla+ṇika+ā]
[တူလ+ဏိက+အာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tūlikā:[f.] a painter's brush; a cotton-mattress.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tūlikā,(f.) [der.fr.tūla] a mattress (consisting of layers of grass or wool:tiṇṇaṁ tūlānaṁ aññatara-puṇṇa-tūlikā DA.I,87) Vin.I,192; II,150; D.I,7; A.I,181.(Page 306)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tūlikā:A mattress
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TŪLIKĀ:[f] cây cọ thợ sơn,nệm gòn
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
tūlikā:loại nệm làm bằng bông vải (cotton),không hợp luật vì thuộc vật dụng cao sang
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tūlikā:တူလိကာ(ထီ)
[တူလ+ဏိက+အာ]
(၁) သစ္,ႏြယ္,ျမက္-လဲ ၁-မ်ိဳးမ်ိဳး-ျဖင့္ျပည့္-ရွိ-ေသာ (ေမြ႕ရာအခင္း,ဂြမ္းဖုံ)။ (၂) ေဆးေရး-ေဆးျခယ္-စုတ္တံ၊ မင္တံ။ တူလိကဂၢ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tūlikā:တူလိကာ (ဣ)
လဲသြတ္ေသာ အခင္း။ စုတ္တံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,