Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tūla:n.[〃] 綿,木綿,綿花.-picu 木綿.
パーリ語辞典 水野弘元著
tūla:n.[〃] 綿,木綿,綿花.-picu木綿.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tūla,【中】 棉花。 ~picu,【陽】 原棉,棉絨,脫脂棉,藥棉。(p148)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tūla,【中】棉花(a tuft of grass,cotton)。tūlapicu,【陽】原棉(cotton-wool)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tūla: tūla(ti)
တူလ(တိ)
[tūla=tula+a.,ṭī.494.nīti,dhā.164.dhātvattha.17va.thī-nitea tūlinī]
[တူလ=တုလ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၉၄။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၆၄။ ဓာတြတၳ။ ၁၇ဝ။ ထီ-၌ တူလိနီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tūla,(nt.) cottontulākūṭa :[nt.] false weighing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tūla,(nt.) [Sk.tūla,to *teu,Sk.tavīti,to swell or be bushy,cp.Gr.tuλh swelling; Ags.pol peg] a tuft of grass,cotton Vin.II,150 (3 kinds:rukkha°,latā°,poṭaki°); Sn.591=J.IV,127 (vāto tūlaṁ va dhaṁsaye); DA.I,87.

--picu cotton-wool Vism.282,285,404; DhA.III,202; KhA 173.--puṇṇikā (“stuffed with tuft of cotton”) a kind of shoe Vin.I,186.(Page 306)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TŪLA:[nt] vải gòn --picu [m] gòn vải trộn len
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tūla:တူလ(တိ)
[တူလ=တုလ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၉၄။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၆၄။ ဓာတြတၳ။ ၁၇ဝ။ ထီ-၌ တူလိနီ]
(၁) လဲ၊ မႈိ့၊ ဝါဂြမ္း၊ (က) (လက္ပံ-စေသာ) သစ္လဲ။ (ခ) (ဥမြန္း'ေကြၽး'-စေသာ) ႏြယ္လဲ။ (ဂ) (ၿပိတ္ျမက္-စေသာ) ျမက္လဲ။ (ဃ) သားေမြး။ (င) အဝတ္-အထည္-စ။ (စ) ေလွ်ာ္မွ်င္။ (ဆ) ျမက္။ (ဇ) သစ္ရြက္။ တူလဂဏန-ၾကည့္။ (၂) လဲေမြ႕ရာ။ တူလသႏၷိဘ-(၂)-ၾကည့္။ (၃) တူေလာနဒၶ-သိကၡာပုဒ္။ (၄) လဲ-မႈိ့-ႏွင့္တူေသာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
tūla:တူလ
ဘူ+စု = နိကေႆ-ႏႈိင္းခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း၌။
စု = ပူရေဏ-ျပည့္ေစျခင္း၌။ တူလတိ၊ တူေလတိ၊ တူလယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tūla:တူလ (န)
လဲ။ လဲဝါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,