Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tīreti:[tarati 的 caus.] 使橫渡,使完成,遂行(貫徹執行),測度(measure),考量判斷(judge).pp.tīrita.
パーリ語辞典 水野弘元著
tīreti:[tarati の caus.] 渡す,完成さす,遂行す,測度す,考量す.pp.tīrita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tīreti,(tīr + e),決定,判斷,完成,運行。 【過】 tīresi。 【過分】 tīrita。 【現分】 tīrenta,tīrayamāna。 【獨】 tīretvā。(p147)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tīreti,(tīr決定+e),決定,判斷,完成,運行。【過】tīresi。【過分】tīrita。【現分】tīrenta,tīrayamāna。【獨】tīretvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tīreti: tīreti(kri)
တီေရတိ(ႀကိ)
[tīra+ṇe+ti.nīti,dhā.336.]
[တီရ+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၃၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tīreti:[tīr + e] decides; judges; finishes; executes.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tīreti,[Caus.of tarati] 1.to bring through,to finish,to execute (business),to accomplish:karaṇīyaṁ Miln.7,PvA.203; kiccaṁ PvA.278.-- 2.to measure,judge,recognize,always in formula tūleti tīreti vibhāveti (Nd2 tul° tir°,etc.) as interpretation of jānāti; pp.tīrita (Nd2 tirita) Ps.II,200; Nd2 under ñāta & No.413.(Page 304)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tīreti:To finish,accomplish,decide
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TĪRETI:(tir+e) quyết định,làm xong,xử xong,xét đoán [aor] tīresi [pp] tīrata [prp] tīrenta,tirayamāna [abs] tīretvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tīreti:တီေရတိ(ႀကိ)
[တီရ+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၃၆။]
(က) စူးစမ္း-ဆင္ျခင္-၏။ (ခ) ဆုံးျဖတ္-ၿပီးဆုံးေစ-၏။ (ဂ) ခ်ိန္ဆ၏။ (ဃ) ၾကံစည္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tīreti:တီေရတိ (နာ)
ၿပီးေစ၏။ ၿပီးဆံုးေစ၏။ ဆံုးျဖတ္၏။
အေ႗ တီေရသိ၊ တရားဆံုးျဖတ္၏။တီရ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,