Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
tīṇi:tīni [Sk.trīṇi] n.ti (三) の nom.acc.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tīṇi:tīni [Sk.trīṇi.ti (三) のn.nom.acc.] ~akusala-mūlāni三不善根[贪,嗔,痴=三毒,三火].~aṅgaṇāni三秽[三毒].~anuttariyāni三无上[见,行,解脱].~antaradhānāni三隐没[正法の].~āvudhāni三仗,三武器[闻,离,慧].~indriyāni三根,三无漏根.~kathā-vatthūni三论事[过,现,未の三时に関する论说].~kammāni三业[身,语,意;顺现受等の三时业].~kulāni三家[一生,二生,三生の家々阿那含].~kusala-mūlāni三善根[无贪,无嗔,无痴].~kuhana-vatthūni三诡诈事.~kosallāni三善巧[增益,损减,方便].~gandha-jātāni三种の香[根香,树心香,花香].~cakkhūni三眼[肉,天,慧].~cetokhilāni三心栽[三毒].~codanā-vatthūni三举罪事[见,闻,疑による].~ñāṇāni三智[三世の智].~tathāgatassa arakkheyyāni如来の三不护[如来の身,语,意业].~tamāni三暗[三世の疑惑,犹予等].~titthāyatanāni三外道処[苦乐等は宿作因,自在天所作,无因无缘とする外道说].~daṇḍāni三罚[身,语,意].~duccaritāni三恶行[身,语,意].~nimittāni三因,三相.~paṭicchannāni三隐蔽物.~pahānāni三舍断[镇伏,彼分,正断].~pāgabbhiyāni三傲慢[身,语,意].~pāṭihāriyāni三神变,三示导[神变,译说,教诫].~puññakiriya-vatthūni三福业事[施,戒,修].~bhayāni三怖畏[饥,疫,刀].~maṅgalāni三祭礼[瑶台,天盖,成婚].~malāni三垢[贪,嗔,痴;破戒,嫉,悭].~moneyyāni三牟尼[身,语,意].~lakkhaṇāni三相[生,住,滅].~vimokkhā-mukhāni三解脱门[空,无相,无愿].~vivaṭāni三显辉[日,月,佛说(法)].~visamāni三邪[身,语,意].~saṅkhata-lakkhaṇāni三有为相[生,住,滅].~saṁyojanāni三结[有身见,疑,戒禁取].~satthiosaraṇāni六十三异端说[六十二见と有身见].~satthāni三刀[身,语,意].~sucaritāni三善行,三妙行[身,语,意].~soceyyāni三清净[身,语,意]
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tīṇi:see tayo
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tīṇi:တီဏိ (န)
သံုးခု။
တီဏိ မာသာနိ၊ သံုးလတို႔ ပတ္လံုး။ တီဏိဝႆာနိ၊ သံုးႏွစ္တို႔ ပတ္လံုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,