Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tāyati:[Sk.trāyate,trāti trai] 庇護,救護,育成.
パーリ語辞典 水野弘元著
tāyati:[Sk.trāyate,trāti trai] 庇護す,救護す,育成す.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tāyati,(tā + ya),保護,保存,滋養。 【過】 tāyi。 【過分】tāyita。 【獨】 tāyitvā。 【不】 tāyituŋ。(p144)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tāyati,(tā +ya),保護,保存,滋養。【過】tāyi。【過分】tāyita。【獨】tāyitvā。【不】tāyituṁ。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tāyati: tāyati(kamma,kri)
တာယတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[tanu+ya+te.tana+kya+te]
[တႏု+ယ+ေတ။ တန+က်+ေတ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tāyati: tāyati(kamma,kri)
တာယတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[tā+kya+te.te- ti-pru.,5.137.]
[တာ+က်+ေတ။ ေတ-ကို တိ-ျပဳ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၃၇။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tāyati: tāyati(kri)
တာယတိ(ႀကိ)
[tāyu=tāya=te (santānapālane)+a+ti.tā+ya+ti.nīti,dhā.62,144,225.dhātvattha.161.]
[တာယု=တာယ=ေတ (သႏၲာနပါလေန)+အ+တိ။ တာ+ယ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၆၂၊ ၁၄၄၊ ၂၂၅။ ဓာတြတၳ။၁၆၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tāyati:[tā + ya] protects; preserves; nourishes.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tāyati,[Sk.trāyate & trāte,connected with *ter in tarati,orig.to see through,to save,cp.tāṇa,etc.] to shelter,protect,preserve,guard; bring up,nourish S.IV,246 (rūpa-balaṁ,bhoga°,ñāti°,putta°); J.IV,387; Sn.579 (paralokato na pitā tāyate puttaṁ ñātī vā pana ñātake); PvA.7 (khettaṁ tāyati bījaṁ).(Page 299)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tāyati:To protect,preserve,save
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TĀYATI:(tā+ya) bảo vệ,hộ trì,để dành,nuôi dưỡng [aor] tāyi [pp] tāyita [abs] tāyitvā [inf] tāyituṃ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tāyati:တာယတိ(ႀကိ)
[တာယု=တာယ=ေတ (သႏၲာနပါလေန)+အ+တိ။ တာ+ယ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၆၂၊ ၁၄၄၊ ၂၂၅။ ဓာတြတၳ။၁၆၁။]
(၁) ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏၊ (က) ေစာင့္စြမ္းႏိုင္၏။ (ခ) ေထာက္တည္-အားထား-ရာကို ျပဳ၏။ (ဂ) လုံျခဳံေစ၏။ (၂) ခ်ဲ႕-ျဖန္႔-၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tāyati:တာယတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[တာ+က်+ေတ။ ေတ-ကို တိ-ျပဳ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၃၇။]
ေစာင့္ေရွာက္အပ္၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tāyati:တာယတိ(ကမၼ၊ႀကိ)
[တႏု+ယ+ေတ။ တန+က်+ေတ]
(၁) ခ်ဲ႕-ျဖန္႔-အပ္၏။ (၂) ျဖစ္၏။ ပတာယတိ-လည္းၾကည့္။ (၃) ထြက္၏။ ပတာယႏၲိ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tāyati:တာယတိ
ေစာင့္ေရွာက္၏။ ကာကြယ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,