Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tāvade,tāvadeva,【無】 那時,在那個時候,立即地。(p145)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tāvade,tāvadeva,【無】那時,在那個時候,立即地。Mv.I,42.︰Eseva dhammo yadi tāvadeva,paccabyattha padamasokaṁ.(若這確實是(正)法,你已經貫通無憂處。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tāvade: tāvade(bya)
တာဝေဒ(ဗ်)
[tāvadeva- atū ni.yāvade (sārattha,1.4va.vimati,1.12.pārā,gaṇṭhi,,1.92)- .]
[တာဝေဒဝ-ႏွင့္ အလားတူ နိပါတ္ပုဒ္။ ယာဝေဒ (သာရတၳ၊၁။ ၄ဝ။ ဝိမတိ၊ ၁။ ၁၂။ ပါရာ၊ ဂဏၭိ၊ သစ္၊ ၁။ ၉၂)-ႏွင့္ ယွဉ္ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tāvade:[ind.] at that moment; instantly.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TĀVADE:--deva [in]trong lúc đó,đồng thời
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tāvade:တာဝေဒ(ဗ်)
[တာဝေဒဝ-ႏွင့္ အလားတူ နိပါတ္ပုဒ္။ ယာဝေဒ (သာရတၳ၊၁။ ၄ဝ။ ဝိမတိ၊ ၁။ ၁၂။ ပါရာ၊ ဂဏၭိ၊ သစ္၊ ၁။ ၉၂)-ႏွင့္ ယွဉ္ၾကည့္။]
(က) ထို...အခါ-ခဏ-၌။ (၁) ထို...အခါ-ခဏ-၌သာ၊ မၾကာ-ခင္-မီ။ (ဂ) ထို...မွ်ေလာက္အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ (ကာလ-စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tāvade:တာဝေဒ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,