Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tārakā:f.[〃] 星,恆星,輝耀光亮之物.-rūpa 星光.
パーリ語辞典 水野弘元著
tārakā:f.[〃] 星,恒星,輝ゃくもの.-rūpa星光.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tārakā,tārā,【陰】 星。 ~gaṇa,【陽】 一大群星。 ~pati,【陽】 月亮。 ~patha,【陽】 天空。(p144)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tārakā,tārā,【陰】星。tāragaṇa,【陽】一大群星。tārapati,【陽】月亮。tārapatha,【陽】天空。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tārakā:[f.] a star.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tārakā,(f.) [Sk.tārakā] 1.a star,a planet:osadhī viya tārakā like the morning-star (Venus) Vv 92=Pv.II,110; -- J.I,108; tāraka-rūpa the light (or sparkling) of the stars D.III,85,90; S.III,156=It.19; S.V,44; VvA.79; Dhs.617.-- 2.fig.sparkling,glitter,twinkle; akkhi° the pupil of the eye M.I,80; udaka° sparkling of the water ibid.(Page 299)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tārakā:A star,the pupil of the eye
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TĀRAKĀ:tārā [f] ngôi sao --gaṇa [m] một chòm sao --pati [m] mặt trăng --patha [m] hư không,bầu trời
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tārakā:တာရ-ကာ (ဣ)
ၾကယ္။ မ်က္စိအလယ္ သူငယ္အိမ္။ မ်က္နက္ဝန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,