Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tāpasa:m.[〃 cf.tapas] 苦行者.-pabbajja 苦行者的出家.f.tāpasī.
パーリ語辞典 水野弘元著
tāpasa:m.[〃 cf.tapas] 苦行者.-pabbajja 苦行者の出家.f.tāpasī.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tāpasa,【陽】 苦行者。 ~sī,【陰】 女苦行者。(p144)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tāpasa,(from tapa & tapas),【陽】苦行者(one who practises tapas,an ascetic (brahmin))。tāpasapabbajjā 。tāpasī,【陰】女苦行者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tāpasa: tāpasa(pu)
တာပသ(ပု)
[tapa+ṇa+sa.tapo etesamatthīti tāpasā ta-kārassa dīghaṃkatvā.]]lomasā]]ti ādīsu viya hi sa-paccayamicchanti saddavidū.sī,ṭī,,2.268.tapa+.tapo yogā tāpaso,.,ṭī.433.tapa+ṇa.sa-āguṃ.,4.85.sūci.thī-nitea tāpasī]
[တပ+ဏ+သ။ တေပါ ဧေတသမတၳီတိ တာပသာ တ-ကာရႆ ဒီဃံကတြာ။ "ေလာမသာ"တိ အာဒီသု ဝိယ ဟိ သ-ပစၥယမိစၧႏၲိ သဒၵဝိဒူ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၂၆၈။ တပ+သဏ္။ တေပါ ေယာဂါ တာပေသာ၊ သဏ္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၃၃။ တပ+ဏ။ သ-အာဂုံ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၈၅။ သူစိ။ ထီ-၌ တာပသီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tāpasa:[m.] a hermit.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tāpasa,[from tapa & tapas] one who practises tapas,an ascetic (brahmin).Eight kinds are enumd at DA.I,270 & SnA 295.-- J.II,101,102; V,201; PvA.153; °pabbajjā the life of an a.J.III,119; DhA.IV,29; DA.I,270.-- f.tāpasī a female ascetic Mhvs VII.11,12.(Page 299)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TĀPASA:[m] người ẩn thân,đạo sĩ --sī [f] nữ đạo sĩ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tāpasa:တာပသ(ပု)
[တပ+ဏ+သ။ တေပါ ဧေတသမတၳီတိ တာပသာ တ-ကာရႆ ဒီဃံကတြာ။ "ေလာမသာ"တိ အာဒီသု ဝိယ ဟိ သ-ပစၥယမိစၧႏၲိ သဒၵဝိဒူ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၂၆၈။ တပ+သဏ္။ တေပါ ေယာဂါ တာပေသာ၊ သဏ္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၃၃။ တပ+ဏ။ သ-အာဂုံ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၈၅။ သူစိ။ ထီ-၌ တာပသီ]
ပူပန္-ေလာင္ၿမႇိဳက္-တတ္ေသာ အက်င့္ရွိေသာ၊ ၿခိဳးျခံေသာ အက်င့္ရွိေသာ၊ (က) ဘုရား။ (ခ) ရေသ့။ (ဂ) ကမၼဝါဒီပုဂၢိဳလ္။ (ဃ) ကမၼဝါဒီ,ကိရိယဝါဒီပုဂၢိဳလ္။ (င) မီးကို-လုပ္ေကြၽး-ပူေဇာ္-သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tāpasa:တာပသ (ပ) (တပသ္+ဏ)
ၿခိဳးျခံေသာ အက်င့္ရွိသူ။ ရေသ့။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,