Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tālu:m.[〃 cf.tala] 上顎,口蓋(口腔上壁,可分為前後,前方大部分是顎骨稱為硬顎或硬口蓋,後方約三分之一含筋肉稱為軟顎或軟口蓋).
パーリ語辞典 水野弘元著
tālu:m.[〃 cf.tala] 口蓋,上あご.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tālu,【陽】 上顎,硬腭。 ~ja,【形】 上顎音(即:舌面前音,由舌面前部和硬腭前部構成阻礙而發出的輔音。發音時,舌面前部擡起,靠近或抵觸硬腭前部,使氣流在此受阻。如普通話的〔ʨ〕(j)、〔ʨ‘〕(q)、〔ɕ〕(x)。或舌面中音,由舌面中部和硬腭中部構成阻礙而發出的輔音。發音時,舌面中部擡起,靠近或抵觸硬腭中部,使氣流在此受阻。如山東煙臺話,“雞”讀〔ci〕、“期”讀〔c‘i〕、“稀”讀〔ʕi〕,聲母均為舌面中音)。(p145)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tālu,【陽】上顎(palate)。tāluja,【形】上顎音(即:舌面前音,由舌面前部和硬齶前部構成阻礙而發出的輔音。發音時,舌面前部擡起,靠近或抵觸硬齶前部,使氣流在此受阻。如普通話的〔tә〕(j)、〔tә ‘〕(q)、〔ә〕(x)。或舌面中音,由舌面中部和硬齶中部構成阻礙而發出的輔音。發音時,舌面中部擡起,靠近或抵觸硬齶中部,使氣流在此受阻。如山東煙臺話,“雞” 讀〔ci〕、“期”讀〔c’i〕、“稀”讀〔ςi〕,聲母均為舌面中音)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tālu: tālu(na)
တာလု(န)
[tala+tara+ṇu.talanti pati-ṭṭhahanti ettha dantāti tālu=vadanekadeso.ṇvādi.1.(-cintā,mahāṭī.3).tara taraṇe,tālu,lo rassa.rū 651.tarantu nena vaṇī.kva-rasya,jivhindriyādhiṭṭhāne (telo)sthānabhede.thoma.]
[တလ+တရ+ဏု။ တလႏၲိ ပတိ-႒ဟႏၲိ ဧတၳ ဒႏၲာတိ တာလု=ဝဒေနကေဒေသာ။ ဏြာဒိ။ ၁။ (-စိႏၲာ၊ မဟာဋီ။ ၃)။ တရ တရေဏ၊ တာလု၊ ေလာ ရႆ။ ႐ူ ၆၅၁။ တရႏၲဳ ေနန ဝဏီ။ ကြ-ညဳဏ္ရသ်လး၊ ဇိဝွိႁႏၵိယာဓိ႒ာေန (ေတေလာ)သၳာနေဘေဒ။ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tālu:[m.] the palate.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tālu,[Sk.tālu,see tala] the palate Sn.716; J.I,419; Vism.264 (°matthaka top of p.); PvA.260.(Page 300)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TĀLU:[m] ổ gà trong miệng phía trên lưỡi --ja [a] thuộc về thiệt âm (nơi lưỡi)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tālu:တာလု(န)
[တလ+တရ+ဏု။ တလႏၲိ ပတိ-႒ဟႏၲိ ဧတၳ ဒႏၲာတိ တာလု=ဝဒေနကေဒေသာ။ ဏြာဒိ။ ၁။ (-စိႏၲာ၊ မဟာဋီ။ ၃)။ တရ တရေဏ၊ တာလု၊ ေလာ ရႆ။ ႐ူ ၆၅၁။ တရႏၲဳ ေနန ဝဏီ။ ကြ-ညဳဏ္ရသ်လး၊ ဇိဝွိႁႏၵိယာဓိ႒ာေန (ေတေလာ)သၳာနေဘေဒ။ ေထာမ။]
အာေစာက္-အာေခါင္-အရပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tālu:တာလု (န)
အာေစာက္။တာလု-က

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,