Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tāḷa:① m.[= tāla ③,Sk.tāla] 小鐃,銅鑼,樂器.-āvacara 樂器,音樂家.-sadda 銅器聲.② n.[Sk.tālaka,tāḍa] 鑰匙.-cchiggaḷa,-cchidda 鑰匙孔(a key hole) [(譯者補充) loha-tāla 銅(製)鑰匙.visāṇa-tāla 獸角(製)鑰匙].
パーリ語辞典 水野弘元著
tāḷa:① m.[=tāla ③,Sk.tāla] 小鐃,銅鑼,楽器.tāḷāvacara 楽器,音楽家.tāḷasadda 銅器声.② n.[Sk.tālaka,tāḍa] 鍵,かぎ.tāḷacchiggaḷa,tāḷacchidda 鍵孔.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tāḷa,【陽】 鑰匙,鐃鈸,(大體上)音樂。 ~cchidda,~cchiggla,【中】 鎖眼。 ~avacara,【中】 音樂。 【陽】 音樂家。(p145)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tāḷa,【陽】鑰匙,鐃鈸(cymbal),(大體上)音樂。tāḷacchidda,tāḷacchiggla,【中】鎖眼。tāḷavacara,【中】音樂。【陽】音樂家。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tāḷa: tāḷa(ti)
တာဠ(တိ)
[taḷa+ṇa.nīti,dhā.35va.thī-niteatāḷī.(tāḍa-saṃ)]
[တဠ+ဏ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၅ဝ။ ထီ-၌တာဠီ။ (တာဍ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tāḷa,(m.) a key; a cymbal; music (in general).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tāḷa,2 (nt.) [Sk.tālaka=tāḍa AvŚ II.56,tāḍaka Divy 577] a key (orig.a “knocker”?) Vin.II,148 (3 kinds:loha°,kaṭṭha°,visāṇa°); Bdhd 1.

--cchiggala a key-hole S.IV,290; V,453; Vism.500.--cchidda id.Vin.II,120,148,153 (all tāla°); III,118; DhA.III,8 (l).(Page 300)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tāḷa,1 [taḍ,cp.Sk.tāla a blow,or musical time; tālīyaka cymbal] beating,striking,the thing beaten or struck,i.e.a musical instrument which is beaten,an Instr.of percussion,as a cymbal,gong,or tambourine (for tāḷa= gong cp.thāla):(a) gong,etc.J.I,3; VI,60; Th.1,893; DA.I,85; DhsA.319 (kaṁsa°).-- (b) music in general DhA.IV,67.

--âvacara musical time or measure,music,a musician D.II,159 (v.l.tāla°); J.I,60 (l); IV,41; VvA.257 (°parivuta,of an angel).(Page 300)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TĀḶA:[m] chìa khoa,nấc hay nút của nhạc khí --cchidda,cchiggla [nt] lỗ chìa khóa --āvacara [nt] nhạc [m] nhạc gia,nhạc sĩ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tāḷa:တာဠ(တိ)
[တဠ+ဏ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၅ဝ။ ထီ-၌တာဠီ။ (တာဍ-သံ)]
(ပု) (၁) ေမာင္းေၾကးနင္း-စေသာ တူရိယာ။ တာဠသဒၵ,တာဠာဝစရ-တို႔လည္းၾကည့္။ (၂) ႐ိုက္ႏွက္-ထုခတ္-ျခင္း။ တာဠက-ၾကည့္။ (န) (၃) သံေကာက္၊ ေသာ့။ တာလစၧိဂၢလ-လည္းၾကည့္။ (၄) သံေကာက္-ေသာ့-ႏွင့္တူေသာ။ (၅) က်ည္ရွင္ယႏၲရား၊ ေသာ့ခေလာက္၊ ေသာ့အိမ္။ ယႏၲကႏွင့္-လည္းၾကည့္။ (၆) တူရိယာတီးေခါက္သံ၊ တူရိယာသံ။ တာဠဂတ,တာဠိတ-တို႔လည္းၾကည့္။ (၇) လက္ခုပ္တီးသံ။ (ထီ) (၈) ေပပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tāḷa:တာဠ (န)
သံေကာက္။ ေသာ့။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tāḷa:တာဠ (ပ) (ကာ) (√တဠ္+ဏ)
႐ိုက္ပုတ္ျခင္း။ တီးျခင္း။ ေမာင္းေၾကးနင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,