Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
svākkhāta:a.[su-akkhāta] 善説的.-dhamma善説法者.
パーリ語辞典 水野弘元著
svākkhāta:a.[su-akkhāta] よく説かれたる.-dhamma善説法者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Svākkhāta,善宣說的。(p354)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Svākkhāta,(su+akkhāta; BSk.svākhyāta),善宣說的。‘Svākkhāto Bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opaneyyiko paccattaṁ veditabbo viññūhī’ti.(法是世尊善說、自見(sa+n+diṭṭhika)、即時、來見、引導、智者各自證知的。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
svākkhāta:[adj.] well preached.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Svākkhāta,[su+akkhāta; on the long ā cp.Geiger,P.Gr.§ 7; BSk.svākhyāta] well preached Vin.I,12,187; II,199; M.I,67; A.I,34; II,56; Sn.567.Opp.durakkhāta Vism.213 (in detail).(Page 727)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SVĀKKHĀTA:[a] giảng thuyết tốt đẹp
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
svākkhāta:သြာကၡာတ (တိ) (သု+အကၡာတ)
ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,