Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
svākāra:m.[su-ākāra] 善行相.
パーリ語辞典 水野弘元著
svākāra:m.[su-ākāra] 善行相.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Svākāra,【形】 有好性情的。(p354)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Svākāra,(su+ākāra),【形】有好性情的(being of good disposition)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
svākāra:[adj.] being of good disposition.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Svākāra,[su+ākāra] being of good disposition Vin.I,6.(Page 727)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SVĀKĀRA:[a] đang được địa vị tốt
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
svākāra:thiện hành tướng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
svākāra:သြာကာရ (ပ) (သု+အာကာရ)
ေကာင္းေသာ အျခင္းအရာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,