Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
suvaca:a.[=subbaca,su-vaca] 善語,善言,善說法易說服人的,順從的.cf.sovacca.
パーリ語辞典 水野弘元著
suvaca:a.[=subbaca,su-vaca] 善語,善言,説き易き,従順の.cf.sovacca.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Suvaca,參考 Subbaca。(p350)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Suvaca,(su好+vaca說),【形】好教(ㄐㄧㄠ),好調教,溫順的,順從的。【反】難調教(du-bbaco)(《雜阿含1138經》譯作:難可教授)。參考 Subbaca。Puggalapaññatti(PTS:p.16;CS:p.127.)︰Katamo ca puggalo suvaco? Tattha katamā sovacassatā? Sahadhammike vuccamāne sovacassāyaṁ sovacassiyaṁ sovacassatā avippaṭikulaggāhitā avipaccanīkasātatā sādariyaṁ sādariyatā sagāravatā sappatissavatā--ayaṁ vuccati sovacassatā.Imāya sovacassatāya samannāgato puggalo “suvaco”.(什麼人是好教的人呢?在這裏什麼是好教性呢?當以(正)法勸說時,受諫、好教、好教性、不采取敵對、不反對、尊敬、尊敬性、恭敬性、贊同性--這被稱為好教性。具足這好教性是:好教的人。)。《中部》《思量經》說十六種難調教者:1.惡欲(pāpiccho。《增支部註》AA.6.36./III,364.:惡欲:產生不安份之欲者是無戒者)。2.自贊毀他(attukkaṁsako hoti paravambhī;梵ātmotkarsa-para-paṃsaka,ātmôtkarsa-para-paṃsanā)。3.忿怒,被忿怒所支配(na kodhano hoti na kodhābhibhūto)。4.因忿怒而報復(kodhahetu upanāhī)。5.因忿怒而頑固(kodhahetu abhisaṅgī)。6.因忿怒而發忿怒之語(kodhasāmantā vācaṁ nicchāretā)。7.被諫誨(或責備)時敵對諫誨者(codito codakena codakaṁ paṭippharati)。8.被責備時輕視(apasādeti)責備者。9.被諫誨時反詰(paccāropeti(paṭi反+āropeti檢舉)) 諫誨者。10.以忿怒避開話題(aññenaññaṁ paṭicarati),顧左右而言他(bahiddhā外kathaṁ論 apanāmeti驅逐),而現忿恨(kopa)、瞋恚(dosa)、不滿(appaccaya)。11.被諫誨時引喻失義(apadāne na sampāyati)。12.覆惡者(makkhī)、惱害者(paḷāsī)。13.嫉者(issukī)、慳者(maccharī)。14.狡詐者(saṭho)、詐瞞者(māyāvī)。15.傲頑(thaddho)、過慢者(atimānī)。16.染於世俗者(sandiṭṭhiparāmāsī),固執己見者(ādhānaggāhī),為難舍性者(duppaṭinissaggī)。(M.15./I,95~96.)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
suvaca:[adj.] obedient; meek; compliant.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SUVACA:như SUBBACA
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
suvaca:người dị giáo,dễ dạy
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
suvaca:သု-ဝစ (တိ)
ဆိုလြယ္ေသာ စကား ရွိသည္။ ဆိုဆံုးမလြယ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,