Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
suvaṇṇa:a.n.[su-vaṇṇa,Sk.suvarṇa 美麗的彩,美麗的,金色的; 黃金,金貨,錢.-kāra 金工,黃金匠,金細工者.-nikkha 金環,黃金的環,金貨.-paṭimā 黃金像.-paṭṭaka 金色的布.-pabbata 金山.-pabhassara 黃金的光輝(環).-pāti 黃金的鉢,金鉢.-pādapa 黃金樹,金樹.-pādukā 黃金的靴.-mālā 金色的華鬘.-māsaka 金貨,小金貨.-rājahaṃsa 金鵞王.-rūpa 黃金像.-rūpiya 金銀.-vaṇṇa 黃金色,身金色 [三十二相之一] .-haṃsa 金色鵞.
パーリ語辞典 水野弘元著
suvaṇṇa:a.n.[su-vaṇṇa,Sk.suvarṇa] 善色の,美しき,金色の; 黄金,金貨,銭.-kāra 金工,黄金匠,金細工者.-nikkha 金環,黄金の環,金貨.-paṭimā 黃金像.-paṭṭaka 金色の布.-pabbata 金山.-pabhassara 黄金の輝ゃく(環).-pāti 黄金の鉢,金鉢.-pādapa 黄金樹,金樹.-pādukā 黄金の靴.-mālā 金の華鬘.-māsaka 金貨,小金貨.-rājahaṃsa 金鵞王.-rūpa 黄金像.-rūpiya 金銀.-vaṇṇa 黄金色,色は黄金の如し [三十二相の一] .-haṃsa 金色鵞.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Suvaṇṇa,【中】 黃金。 【形】 好顏色,美麗的。 ~kāra,【陽】 金匠。 ~gabbha,【陽】 黃金的保險室。 ~guhā,【陰】 金洞(山洞)。 ~tā,【陰】 膚色的美。 ~paṭṭa,【中】 金片。 ~pīṭhaka,【中】 金椅。 ~maya,【形】 金制的。 ~bhiṅkāra,【陽】 金水罐。 ~vaṇṇa,【形】 金色的。 ~haŋsa,【陽】金天鵝。(p350)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Suvaṇṇa,【中】黃金。【形】好顔色,美麗的。suvaṇṇakāra,【陽】金匠。suvaṇṇagabbha,【陽】黃金的保險室。suvaṇṇaguhā,【陰】金洞(山洞)。suvaṇṇatā,【陰】膚色的美。suvaṇṇapaṭṭa,【中】金片。suvaṇṇapīṭhaka,【中】金椅。suvaṇṇamaya,【形】金制的。suvaṇṇabhiṅkāra,【陽】金水罐。suvaṇṇavaṇṇa,【形】金色的。suvaṇṇahaṁsa,【陽】金天鵝。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
suvaṇṇa:[nt.] gold.(adj.),of good colour; beautiful.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Suvaṇṇa,[Sk.suvarṇa] of good colour,good,favoured,beautiful D.I,82; Dhs.223; It.99; A.IV,255; Pug.60; J.I,226; suvaṇṇa (nt.) gold S.IV,325 sq.; Sn.48,686; Nd2 687 (=jātarūpa); KhA 240; VvA.104; often together with hirañña Vin.III,16,48; D.II,179; °-āni pl.precious things J.I,206.-- Cp.soṇṇa

--iṭṭhakā gilt tiles DhA.III,29,61; VvA.157.--kāra goldsmith D.I,78; M.II,18; III,243; A.I,253 sq.; J.I,182; V,438 sq.; Nd1 478; Vism.376 (in sim.); DhA.III,340; SnA 15; VbhA.222 (in sim.).--gabbha a safe (-room) for gold DhA.IV,105.--guhā “golden cave,” N.of a cave SnA 66.--toraṇa gilt spire VbhA.112.--paṭṭa a golden (writing) slab J.IV,7; SnA 228,578; DhA.IV,89.--paṇaka a golden diadem Miln.210.--pabbata N.of a mountain SnA 358.--passa id.SnA 66.--pādukā golden slippers Vin.I,15.--maya made of gold J.I,146.--mālā golden garland DhA.I,388.--meṇḍaka a golden ram DhA.III,364; IV,217; --bhiṅkāra a g.vase Mhbv 154 --bhūmi “gold-land,” N.of Cambodia Nd1 155.--rājahaṁsa golden-coloured royal mallard J.I,342.--vaṇṇa gold-coloured (of the body of the Yathāgata) D.III,143,159; J.II,104; IV,333; DhA.III,113.--vīthi golden street (in Indra’s town) J.V,386.--sivikā a g.litter DhA.III,164.--haṁsa golden swan J.I,207; II,353; SnA 277,349.(Page 720)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SUVAṆṆA:[nt] vàng [adj] đẹp đẽ,lịch sự,có màu da tốt đẹp --kāra [m] thợ bạc,thợ làm nữ trang --gabbha [m] phòng cất giữ vàng cho an toàn --guhā [f] động vàng --tā [f] có màu da tốt đẹp --paṭṭa [nt] một tấm vàng lá --pīthaka [nt] ghế vàng --paya [a] làm bằng vàng --bhiṅhāra [m] hũ chậu bằng vàng --vaṇṇa [a] màu của vàng --haṃsa [m] con hạc vàng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
suvaṇṇa:vàng (kim) đẹp sắc
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
suvaṇṇa:သု-ဝဏၰ (န)
ေရႊ။ ငါးဓရဏ က်ပ္ႏွစ္ဆယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
suvaṇṇa:သု-ဝဏၰ (တိ)
ေကာင္းေသာ အဆင္း ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,