Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sutta:① a.n.[supati の pp.,Sk.supta<svap] 眠れる,睡眠,眠り.-pabuddha 眠りから覚めた.② n.[Sk.sūtra<sīv] 経,契経,修多羅[九分教の一]; 戒経,戒本 [=pāṭimokkha] ; 糸,繩墨.-ānuloma 随経.-ābhidhamma 経と論.-uddesa 経(戒本)の読誦.-karā 紡績工.-guḷa 糸球,糸まり.-dhara 持経者.-vaṭṭi 糸の燈心.-vinaya 経と律.-veṇi 糸条.-sādhanā 経証論.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
sutta:經, 修多羅,素怛纜,蘇怛羅
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sutta,【中】 線,經,格言。 ~kantana,【中】 紡織。 ~kāra,【陽】 合乎語法的格言的著作者。 ~guḷa,【中】 線球。 ~piṭaka,【中】 《經藏》。~maya,【形】 線做的。(p347)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sutta,(supati 的【過分】),已睡,已冬眠,已睡熟。(p347)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sutta,【中】線,經,格言。suttakantana,【中】紡織。suttakāra,【陽】合乎語法的格言的著作者。suttaguḷa,【中】線球。suttapiṭaka,【中】《經藏》。suttamaya,【形】線做的。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sutta,(supati 的【過分】),已睡,已冬眠,已睡熟。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sutta: 經【〔字面〕線】
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Sutta:經。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Sutta:(Skt.Sutra)經
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sutta:[pp.of supati] slept; dormant; asleep.(nt.),a thread; a string; a discourse; an aphorism.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sutta,2 (nt.) [Vedic sūtra,fr.sīv to sew] 1.a thread,string D.I,76; II,13; Vin.II,150; Pv.II,111 (=kappāsiyā sutta PvA.146); J.I,52.-- fig.for taṇhā at Dhs.1059; DhsA.364.-- kāḷa° a carpenter’s measuring line J.II,405; Miln.413; dīgha° with long thread J.V,389; makkaṭa° spider’s thread Vism.136; yantā° string of a machine VbhA.241.-- Mentioned with kappāsa as barter for cīvara at Vin.III,216.-- 2.the (discursive,narrational) part of the Buddhist Scriptures containing the suttas or dialogues,later called Sutta-piṭaka (cp.Suttanta).As such complementary to the Vinaya.The fanciful expln of the word at DhsA.19 is:“atthānaṁ sūcanto suvuttato savanato ‘tha sūdanato suttāṇā-sutta-sabhāgato ca suttaṁ Suttan ti akkhātaṁ.” -- D.II,124; Vin.II,97; VbhA.130 (+vinaya); SnA 159,310 (compared with Vinaya & Abhidhamma).-- 3.one of the divisions of the Scriptures (see navaṅga) A.II,103,178; III,177,361 sq.; Miln.263.-- 4.a rule,a clause (of the Pātimokkha) Vin.I,65,68; II,68,95; III,327.-- 5.a chapter,division,dialogue (of a Buddh.text),text,discourse (see also suttanta) S.III,221 (pl.suttā),253; V,46; Nett 118; DhsA.28.suttaso chapter by chapter A.V,72,81; suttato according to the suttas Vism.562=VbhA.173.-- 6.an ancient verse,quotation J.I,288,307,314.‹-› 7.book of rules,lore,text book J.I,194 (go° lore of cows); II,46 (hatthi° elephant trainer’s handbook).

--anta 1.a chapter of the Scriptures,a text,a discourse,a sutta,dialogue Vin.I,140 sq.,169; II,75; III,159; IV,344; A.I,60,69,72; II,147; S.II,267=A.III,107 (suttantā kavi-katā kāveyyā citt’akkharā cittavyañjanā bāhirakā sāvaka-bhāsitā); Vism.246 sq.(three suttantas helpful for kāyagatā sati).-- 2.the Suttantapiṭaka,opp.to the Vinaya Vism.272 (°aṭṭhakathā opp.to Vinay’aṭṭhakathā).As °piṭaka e.g.at KhA 12; VbhA.431.See Proper Names.--kantikā (scil.itthi) a woman spinner PvA.75; as °kantī at J.II,79.--kāra a cotton-spinner Miln.331.--guḷa a ball of string D.I,54; M.III,95; Pv IV.329; PvA.145.--jāla a web of thread,a spider’s web Nd2 260.--bhikkhā begging for thread PvA.145.--maya made of threads,i.e.a net SnA 115,263.--rajjuka a string of threads Vism.253; VbhA.236.--lūkha roughly sewn together Vin.I,287,297.--vāda a division of the Sabbatthavādins Dpvs 5,48; Mhvs 5,6; Mhbv 97.--vibhaṅga classification of rules Vin.II,97.Also title of a portion of the Vinaya Piṭaka.(Page 718)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sutta,1 [pp.of supati] asleep Vin.III,117; V,205; D.I,70; II,130; Dh.47; It.41; J.V,328.-- (nt.) sleep D.II,95; M.I,448; S.IV,169.In phrase °-pabuddha “awakened from sleep” referring to the awakening (entrance) in the deva-world,e.g.Vism.314 (brahmalokaṁ uppajjati); DhA.I,28 (kanaka-vimāne nibbatti); III,7 (id.); cp.S.I,143.(Page 718)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Sutta:One of the nine divisions of the Tipitaka,according to matter (anga).DA.i.23; Gv.57,etc.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SUTTA:[nt] chỉ vải,sợi dây,một bài diễn thuyết,một câu cách ngôn --kantana [nt] sự se chỉ,sư xoay tròn --kāra [m] người soạn phương ngôn của văn phạm --guḷa [nt] một cuộn dây --piṭaka [nt] tạng Kinh --maya [a] làm bằng chỉ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sutta:phần khế kinh trong chín phần giáo lý; nằm ngủ
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
sutta:သုတၱ
စု = ဂႏၴေန-ထုံးဖြဲ႕ရစ္ပတ္ျခင္း၌။ သုေတၱတိ၊ သုတၱယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sutta:သုတၱ (န) (တီ-ကိတ္) (√သုက္+တ)
ညဥ့္လြန္ၿပီးေသာ ပအံုးရည္။ ရက္သန္ရည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sutta:သုတၱ (န)
ခ်ည္။ အပ္ခ်ည္။ တံမ်ည္းခ်ည္။ ပါဠိေတာ္။ ပါတိေမာက္။ အနက္ကို အက်ဥ္းအားျဖင့္ ျပေသာစကား။ သုတ္။
သုတၱေတာ၊ သုတ္အားျဖင့္။ ပါဠိေတာ္အားျဖင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sutta:သုတၱ (န)
အိပ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sutta:သုတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√သုပ္+တ)
အိပ္ေပ်ာ္ေသာ (သူ)။
သုေတၱ၊ အိပ္ေသာအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,