Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
suta:① a.n.[suṇāti の pp.,Sk.śruta] 聞ける,所聞,聞,天啓,ヴェーダ,博聞.-avudha 聞仗,聞の武器.-kavi ヴェーダ詩人.-dhana 聞財.-dhara 持聞者.-mada 博識憍.-maya 聞所成の.-sannicaya 聞集者.② m.[〃<sū,su] 子息,息子.f.sutā 息女,娘.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Suta,(suṇāti 的【過分】),已聽到,【中】 神聖的知識,學問,所聽到的。 ~dhara,記憶所學或所聞的。 ~vantu,【形】 學習的。(p347)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Suta,【陽】 兒子。(p347)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Suta,(suṇāti 的【過分】),已聽到,【中】神聖的知識,學問,所聽到的。sutadhara,記憶所學或所聞的。sutavantu,【形】學習的。Yathāsutaṁ yathāpariyattaṁ,如所聽聞,如所誦習。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Suta,【陽】兒子。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
suta: 聽(聞)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
suta:[pp.of suṇāti] heard.(nt.),the sacred lore; learning; that which is hear.(m.),a son.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Suta,2 [Sk.suta,pp.of (or su) to generate] son Mhvs 1,47; fem.sutā daughter,Th.2,384.(Page 718)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Suta,1 [pp.of suṇāti; cp.Vedic śruta] 1.heard; in special sense “received through inspiration or revelation”; learned; taught A 97 sq.; D.III,164 sq.,241 sq.; freq.in phrase “iti me sutaṁ” thus have I heard,I have received this on (religious) authority,e.g.It.22 sq.‹-› (nt.) sacred lore,inspired tradition,revelation; learning,religious knowledge M.III,99; A.I,210 sq.; II,6 sq.; S.IV,250; J.II,42; V,450,485; Miln.248.-- appa-ssuta one who has little learning A.II,6 sq.,218; III,181; V,40,152; bahu-ssuta one who has much learning,famous for inspired knowledge A.II,6 sq.; III,113 sq.,182 sq.,261 sq.; S.II,159.See bahu asuta not heard Vin.I,238; Pv IV.161; J.III,233; also as assuta J.I,390 (°pubba never heard before); III,233.-- na suta pubbaṁ a thing never heard of before J.III,285.dussuta M.I,228; sussuta M.III,104.-- 2.renowned J.II,442.

--ādhāra holding (i.e.keeping in mind,preserving) the sacred learning J.III,193; VI,287.--kavi a Vedic poet,a poet of sacred songs A.II,230.--dhana the treasure of revelation D.III,163,251; A.III,53; IV,4 sq.; VvA.113.--dhara remembering what has been heard (or taught in the Scriptures) A.II,23 (+°sannicaya); III,152,261 sq.--maya consisting in learning (or resting on sacred tradition),one of the 3 kinds of knowledge (paññā),viz.cintā-mayā s--m., bhāvanā-mayā paññā D.III,219; Vbh.324 (expld at Vism.439); as °mayī at Ps.I,4,22 sq.; Nett 8,50,60.--ssava far-renowned (Ep.of the Buddha) Sn.353.(Page 717)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SUTA:(pp của sunāti) đã nghe [nt] thánh kinh,sự học hỏi,cái chi đã được nghe --dhāra sự nhớ lại những gì đã nghe,đã học hỏi --vantu [a] học giả,nhà thông thái
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SUTA:[m] con trai
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
suta:đã được nghe,được học,đã học,văn ,sự nghe,sự học hỏi,học vấn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
suta:သုတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√သု+တ)
ယိုစီးသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
suta:သုတ (ပ) (တီ-ကိတ္) (√သု+တ)
သား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
suta:သုတ (န)
အၾကား။ ၾကားျခင္း။ အၾကားအျမင္။ သင္ၾကားအပ္ေသာ အတတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
suta:သုတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√သု+တ)
နာအပ္သည္။ ၾကားရသည္။
ဧဝံ ေမ သုတံ၊ ဤသို႔ အကၽြႏ္ုပ္ ၾကားရ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,