Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
susāna:n.[Sk.śmaśāna] 塚間,塚墓,墓,墓場,墓地.-vaḍḍhana 墓地增大.
パーリ語辞典 水野弘元著
susāna:n.[Sk.śmaśāna] 塚間,塚墓,墓,墓場,墓地.-vaḍḍhana 墓の増大.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Susāna,【中】 墓地。 ~gopaka,【陽】 看守墓地的人。(p350)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Susāna,Susana (cp.Vedic wmawāna),【中】墳墓,墓地(a cemetery)。susānagopaka,【陽】看守墓地的人。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
susāna:[nt.] cemetery.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Susāna,(nt.) [cp.Vedic śmaśāna] a cemetery Vin.I,15,50; II,146; D.I,71; A.I,241; II,210; Pug.59; J.I,175; Nd1 466; Nd2 342; Vism.76,180; PvA.80,92,163,195 sq.āmaka-s.a place where the corpses are left to rot J.I,61,372; VI,10; DhA.I,176.Cp.sosānika

--aggi a cemetery fire Vism.54.--gopaka the cemetery keeper DhA.I,69.--vaḍḍhana augmenting the cemetery,fit to be thrown into the cemetery Th.2,380.Cp.kaṭasi°.(Page 720)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SUSĀNA:[nt] địa mộ,nghĩa trang --gopaka [m] người coi giữ nghĩa trang
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
susāna:mộ địa,nghĩa địa
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
susāna:သုသာန (န)
သခ်ဳႋင္း။ တစျပင္။ သုသာန္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,