Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sura:m.[〃] 神 [asura の反対].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sura,【陽】 神,天神。 ~nadī,【陰】 天河。 ~nātha,【陽】 天神王。 ~patha,【陽】 天空。 ~ripu,【陽】 神的敵人(即:阿修羅 Asura 〔非神〕)。(p349)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sura,【陽】神,天神。suranadī,【陰】天河。suranātha,【陽】天神王。surapatha,【陽】天空。suripu,【陽】神的敵人(即:阿修羅 Asura 〔非神〕)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sura:[m.] a god; deity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sura,[cp.Epic Sk.sura probably after asura] god Sn.681 (=deva SnA 484); name of a Bodhisatta J.V,12,13; surakaññā a goddess,a heavenly maid J.V,407 (=devadhītā,C.); surinda the king of gods Mhbv 28.Opp.asura.(Page 720)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Sura:A hunter,who discovered fermented liquor.See the Kumbha Jātaka.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SURA:[m] một chư Thiên,một vị thần --nadī [f] con sông trên thiên đình --nātha [m] chúa chư thiên --patha [m] trên trời,trên hư không --ripu [m] kẻ địch của chư thiên là Asura (a-tu-la)
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
sura:သုရ
ဘူ = ဣႆရိယ ဒိတၱီသု-အစိုးရျခင္း,ထြန္းပတင့္တယ္ျခင္းတို႔၌။ ဓာန္ဋီ၊ ၃၈ဝ-၌ စု-ဟု ဆို၏။ သုရတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sura:သုရ (ပ)
နတ္။အသုရ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,