Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
supina:m.n.[Sk.svapna.cf.soppa] 夢,夢判断,夢占い,夢中.-anta 夢の中,夢境.-pāṭhaka 占夢者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Supina,supinaka,supinanta,【中】 夢。 ~pāṭhaka,【陽】 占夢佬,解夢師。(p348)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Supina,Supinaka,Supinanta,【中】夢。supinapāṭhaka,【陽】占夢佬,解夢師。《增壹阿含52.9經》敘說佛為波斯匿王析釋十種夢,並勸王當以法治化。cf.J.77.Mahāsupina-jātaka,No.146.《舍衛國王夢見十事經》(T2.870c),No.147.《佛說舍衛國王十夢經》(T2.872a),No.148.《國王不梨先泥十夢經》(T2.873a)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
supina:[nt.] a dream.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Supina,(m.& nt.) [Vedic svapna; the contracted P.form is soppa] a dream,vision D.I,9,54; S.I,198; IV,117 (supine in a dream; v.l.supinena); Sn.360,807,927; Nd1 126; J.I,334 sq.,374; V,42; DA.I,92,164; Vv 4414; VbhA.407 (by 4 reasons),408 (who has dreams); DhA.I,215.The five dreams of the Buddha A.III,240; J.I,69.dussupina an unpleasant dream J.I,335; PvA.105 (of Ajātasattu); maṅgala° a lucky dream J.VI,330; mahā°ṁ passati to have (lit.see) a great vision J.I,336 sq.(the 16 great visions); °ṁ ādisati to tell a dream Nd1 381.-- Supina at Pv.II,61 read supita.

--anta [anta pleonastic,cp.ThA.258 “supinam eva supinantaṁ”] a dream; Abl.°ante in a dream Th.2,394; J.V,328 (spelt suppante; C.sopp°; expld as “supinena”); Instr.°antena id.Vin.II,125; III,112; J.V,40; VI,131; ThA.258; KhA 175; SnA 80.--pāṭhaka a dream-teller,astrologer Nd1 381.--sattha science of dream-telling,oneiromantics SnA 564.(Page 719)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SUPINA:--naka,--nanta [nt] sự chiêm bao --pāṭhaka [m] người bàn mộng mị hay chiêm bao
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
supina:sự chiêm bao,sự mộng mị
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
supina:သုပိန (န)
အိပ္မက္က်မ္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
supina:သုပိန (ပ) (√သုပ္+ဣန)
အိပ္မက္။
အဇၨ အမနာေပါ သုပိေနာ ဒိေ႒ာ၊ ယေန႔ ႏွစ္လိုဖြယ္မရွိေသာ အိမ္မက္ကို ျမင္အပ္ၿပီ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,