Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sukhita:a.[sukheti の pp.] 喜べる,幸福の.-atta 自ら喜べる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sukhita,(sukheti 的【過分】),已快樂,已幸福,已高興。(p346)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sukhita,(sukheti 的【過分】),已快樂,已幸福,已高興。sukhitatta (sukhita已快樂+atta自己),自得其樂。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sukhita:[pp.of sukheti] was happy; blest; was glad.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sukhita,[pp.of sukheti] happy,blest,glad S.I,52; III,11 (sukhitesu sukhito dukkhitesu dukkhito); IV,180; Sn.1029; Pv.II,811; healthy Mhvs 37,128; °-atta [ātman] happy,easy Sn.145.(Page 716)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Sukhita:See Surakkhita.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SUKHITA:(pp của sukheti) an vui,vui mṃng,ṇṃḷc phṃḷc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sukhita:điều hành,hành dộng,sinh kế,nuôi mạng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sukhita:သုခိတ (တိ) (တီ-ကိတ္)
ခ်မ္းသာသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,