Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sugata:a.m.[su-gata] よく行ける,幸福なる; 善逝[如来十号の一].-aṅgula 善逝の指.-cīvara 仏衣.-vidatthi 仏搩手,仏の張手(手のさしわたし).-vinaya 善逝の律,善逝の調伏.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
sugata:善至。佛陀德號之一,為巴利語的直譯,由su (善) + gata (已到達,已去)組成。
“行於善美故,已至美妙處故,正行故,正語故,為善至。”(Sobhanagamanattā, sundaraṃ ṭhānaṃ gatattā, sammā gatattā, sammā ca gadattā sugato.)(Vm.134 / Pr.A.1)
北傳佛教多作“善逝”。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sugata,【形】 好好地歸去的,快樂的。 【陽】 善逝(佛陀)。 ~tālaya,【陽】佛陀的住宅,模仿佛陀。(p346)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sugata,【形】好好地歸去的,快樂的。【陽】善逝(佛陀)。Sugatālaya,【陽】佛陀的住宅,模仿佛陀。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Sugata:善逝
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sugata:[adj.] faring well; happy.(m.),the Buddha.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sugata,[su+gata] faring well,happy,having a happy life after death (gati):see under gata; cp.Vism.424 (s.= sugati-gata).Freq.Ep.of the Buddha (see Dict.of Names).

--aṅgula a Buddha-inch,an inch according to the standard accepted by Buddhists Vin.IV,168.--ālaya imitation of the Buddha J.I,490,491; II,38,148,162; III,112.--ovāda a discourse of the Blessed one J.I,119,349; II,9,13,46; III,368.--vidatthi a Buddha-span,a span of the accepted length Vin.III,149; IV,173.--vinaya the discipline of the Buddha A.II,147.(Page 716)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SUGATA:[a] đi đến nơi an lạc,sự an vui [m] Đức Phật --tālaya [m] chỗ Ðức Phật ngự,bắt chước theo Ðức Phật
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sugata:thiện thệ; thiện thú,cõi vui
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sugata:သု-ဂတ (ပ)
ျမတ္စြာဘုရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sugata:သု-ဂတ (တိ)
ေကာင္းေသာအလား ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,