Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
suddhi:f.[Sk.śuddhi<śudh] 清浄,浄.-ṃ-vāda浄説者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Suddhi,【陰】 純凈,清凈。 ~magga,【陽】 清凈道。(p348)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Suddhi,【陰】純凈,清凈。suddhimagga,【陽】清凈道。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
suddhi:[f.] purity; purification.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Suddhi,(f.) [fr.śudh] purity,purification,genuineness,sterling quality D.I,54; M.I,80; II,132,147; S.I,166,169,182; IV,372; Th.2,293; DhA.III,158 (v.l.visuddhi); VvA.60 (payoga°); Vism.43 (fourfold:desanā°,saṁvara°,pariyeṭṭhi°,paccavekkhaṇa°); Dhs.1005; Sn.478; suddhiṁvada stating purity,Sn.910; Nd1 326; suddhināya leading to purity Sn.910.Cp.pari°,vi°.

--magga the path of purification (cp.visuddhi°) S.I,103.(Page 719)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
suddhi:Purity,purification; nirvāṇa
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SUDDHI:[f] sự trong sạch --magga [m] con đường thanh tịnh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
suddhi:thanh tịnh
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
suddhi:သုဒၶိ (ဣ) (√သုဓ္+တိ)
သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း။ ကိေလသာမွ စင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,