Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
suddha:a.[sujjhati の pp.] 浄き,清浄の,純粋の.-aṭṭhaka 純八法.-ānu-assin 浄観者.-antaparivāsa 清浄辺別住.-āvāsa 浄居.-kāḷaka 純黒の.-diṭṭhi 清浄の見.-vasana 清浄衣の.-vipassanā 純毘鉢舎那.-saṅkhārapuñja 単に諸行の集積.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Suddha,【形】 幹凈的,純粹的,不摻雜的,簡單的。 ~ta,【陰】 ~tta,【中】純凈。 ~ājīva,【形】 過純凈的生活的,【陽】 純凈的生計。 ~āvāsa,【陽】凈居(梵天)。 ~āvāsika,【形】 住在凈居天的。(p348)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Suddha,【形】乾凈的,純粹的,不摻雜的,簡單的,只,唯。suddhata,【陰】suddhatta,【中】純凈。suddhājīva,【形】過純凈的生活的,【陽】純凈的生計。Suddhāvāsa,【陽】凈居天(屬於地四禪天,共有五天︰(1)無煩天Avihā,(2)無熱天Atappā,(3)善現天Sudassī,(4)善見天 Sudassā,(5)色究竟天(阿迦尼咤) Akaniṭṭhā。五凈居天是只有已證得三果的阿那含才能投生,而會在該天入無余涅盤。投生至該地者絕不會再回到較下層的界地,而肯定會在該地證入般涅盤。) SA.1.37./I,75.︰Suddhāvāsakāyikānanti suddhāvāsavāsīnaṁ. Suddhāvāsā nāma suddhānaṁ anāgāmikhīṇāsavānaṁ āvāsā pañca brahmalokā.(諸凈居天的眾生︰諸凈居天的住者。凈居天純粹是阿那含及漏盡者的住處的五種梵天。) 五凈居天suddhāvāsā 五根強者 1.無煩天 Avihā;paṭhamatalavāsino 信根強者 2.無熱天 Atappā;dutiyatalavāsino 精進根強者 3.善現天Sudassī;tatiyatalavāsino 念根強者 4.善見天 Sudassā;catutthatalavāsino 定根強者 5.色究竟天(阿迦尼咤) Akaniṭṭhā;pañcamatalavāsino 慧根強者 S.48.12./V,200.︰Imesaṁ kho,bhikkhave,pañcannaṁ indriyānaṁ samattā paripūrattā arahaṁ hoti,tato mudutarehi anāgāmī hoti.(諸比丘!對此五根滿足、圓滿者,則為阿羅漢,較此軟弱者,則為不還者。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
suddha:[pp.of sujjhati] become clean or pure.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Suddha,[pp.of sujjhati] 1.clean,pure,Vin.I,16; II,152; D.I,110; Sn.476.-- 2.purified,pure of heart M.I,39; Dh.125,412; Sn.90 -- 3.simple,mere,unmixed,nothing but S.I,135; DhsA.72; J.II,252 (°daṇḍaka just the stick).

--antaparivāsa a probation of complete purification Vin.II,59 sq.--ājīva clean livelihood VbhA.116; DhA.IV,111.--ājīvin living a pure life Dp 366.--ânupassin considering what is pure Sn.788; Nd1 85.--āvāsa pure abode,name of a heaven and of the devas inhabiting it D.II,50; Vism.392.Five are enumd at D.III,237,viz.Avihā,Atappā,Sudassā,Sudassī,Akaniṭṭhā; cp.M.III,103.--āvāsakāyika belonging to the pure abode,epithet of the Suddhāvāsa devas Vin.II,302; D.II,253; S.I,26.--pīti whose joy is pure Mhvs 29,49.--buddhi of pure intellect J.I,1.--vaṁsatā purity of lineage Mhvs 59,25.--vasana wearing pure clothes Th.2,338; ThA.239.--vālukā white sand Mhvs 19,37.--saṅkhārapuñja a mere heap of saṅkhāras S.I,135.(Page 718)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SUDDHA:[a] sạch sẽ,trong sạch,không lẫn lộn,giản dị --tā [f] --tta [nt] sự trong sạch --ājīva [a] nuôi mạng sống trong sạch [m] chánh mạng --āvāsa [m] Tịnh cư thiên (cảnh chư Thiên trong sạch) --āvāsika [a] ở nơi chỗ trong sạch
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
suddha:သုဒၶ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√သုဓ္+တ)
သုတ္သင္အပ္သည္။ စင္ၾကယ္သည္။ သန္႔ရွင္းသည္။ သက္သက္ေသာ။
သုဒၶံ၊ စင္ၾကယ္စြာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,