Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
suṅka:m.n.[Sk.śulka] 税金,料金; 利益; 結納金,身代金.-ghāta,-ṭṭhāna税処,収税所.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Suṅka,【陽】 通行費,稅。 ~ghāta,【陽】 逃稅。 ~ṭṭhāna,【中】 抽稅處;海關。(p347)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Suṅka,【陽】通行費,稅。suṅkaghāta,【陽】逃稅。suṅkaṭṭhāna,【中】抽稅處;海關。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
suṅka:[m.] toll; tax.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Suṅka,(m.and nt.) [cp.Vedic śulka,nt.] 1.toll,tax,customs Vin.III,52; IV,131; A.I,54 sq.; DhA.II,2; J.IV,132; VI,347; PvA.III,-- 2.gain,profit Th.2,25; ThA.32.-- 3.purchase-price of a wife Th.2,420; J.VI,266; Miln.47 sq.-- odhisuṅka stake J.VI,279; °-gahana J.V,254; a-suṁkâraha J.V,254.

--ghāta customs’ frontier Vin.III,47,52.--ṭṭhāna taxing place,customs’house Vin.III,62; Miln.359.--sāyika (?) customs’officer Miln.365 (read perhaps °sādhaka or °sālika?).(Page 716)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SUṄKA:[m] tiền chỗ,thuế vụ --ghāta [m] sự trốn tránh quan thuế --ṭṭhāna [nt] sở thuế vụ,nha quan thuế
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
suṅka:သုကၤ
စု = ဝါစာ သဇၨန ဝေဇၨသု-စကားဆိုျခင္း,ျပဳစီရင္ျခင္း,ၾကဉ္ေရွာင္ျခင္းတို႔၌။ သုေကၤတိ၊ သုကၤယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
suṅka:သုကၤ (ပ၊န)
အခြန္။ ကင္းခြန္။ အခြန္အတုတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,