Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sovaṇṇa:a.[suvaṇṇa-ya] 黃金的,金造的.-kūṭāgāra 黃金閣.-dhaja 金幢.-maya 金製的.-viggaha 金像,黃金體.
パーリ語辞典 水野弘元著
sovaṇṇa:a.[suvaṇṇa-ya] 黄金の,金造の.-kūṭāgāra 黄金閣.-dhaja 金幢.-maya 金製の.-viggaha 金像,黄金体.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sovaṇṇa,【中】 黃金。 ~ya,~maya,【形】 金的。(p354)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sovaṇṇa,(‹fr.suvaṇṇa),【中】黃金(golden)。sovaṇṇaya,sovaṇṇamaya,【形】金的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sovaṇṇa:[nt.] gold.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sovaṇṇa,(adj.) [fr.suvaṇṇa] golden D.II,210; A.IV,393; PvA.II,121; J.I,226; °-maya golden Vin.I,39; II,116; D.II,170 etc.; J.II,112.(Page 726)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SOVAṆṆA:[nt] vàng --ya,--maya [a] làm bằng vàng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sovaṇṇa:ေသာဝဏၰ (တိ) (သုဝဏၰ+ဏ)
ေရႊျဖင့္ ၿပီးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,