Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sota:① n.[Sk.śrotas,śrotra<śru] 耳.pl.nom.sotā.sotaṃ odahati (avadahati).傾聽,傾聴.-añjana 塗薬的耳.-āvadhāna 傾聴.-dasaka 耳十法.-dvāra 耳門.-ppasāda 耳浄(耳根色).-roga 耳病.-viññeyya 耳所識的.-samphassa 耳觸.-samphassa-ja 耳觸所生的.② m.n.[Sk.srotas<sru] 流,流水,流口.sg.nom.sato; pl.nom.sotā,sotāni,sotāyo.
パーリ語辞典 水野弘元著
sota:① n.[Sk.śrotas,śrotra<śru] 耳.pl.nom.sotā.sotaṃ odahati (avadahati).耳を傾ける,傾聴する.-añjana 耳の塗薬.-āvadhāna 傾聴.-dasaka 耳十法.-dvāra 耳門.-ppasāda 耳浄(耳根色).-roga 耳病.-viññeyya 耳所識の.-samphassa 耳触.-samphassa-ja 耳触所生の.② m.n.[Sk.srotas<sru] 流,流水,流口.sg.nom.sato; pl.nom.sotā,sotāni,sotāyo.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sota,【中】 耳朵。 【陽】 水流,奔流,洪水。 ~dvāra,【中】 耳門。 ~bila,【中】 耳孔。 ~vantu,【形】 有耳朵的人。 ~viññāṇa,【中】 耳識。~viññeyya,【形】 耳朵可辨識的。 ~āyatana,【中】 耳處(聽覺器官)。(p353)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sota,2(Vedic srotas,nt.,fr.sru see savati),【中】【陽】1.水流,奔流,洪水,流(《雜阿含1177經》︰「流,謂生死。」)(stream,flood,torrent)。SA.2.8./I,107︰Sotanti taṇhāsotaṁ.(流︰渴愛之流。)。Mṭ.1./CS:p.1.93.︰Sotanti kilesasotaṁ.(流︰染汙之流。)。2.passage,aperture (of body,as eyes,ears,etc.),in kaṇṇasota orifice of the ear,and nāsasota nostril.sotāpatti﹐(entering upon the stream,i.e.the noble eightfold path)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sota,1(Vedic wrotas & wrotra; fr.su(梵wru)聽,see suṇāti),【中】耳朵。sotadvāra,【中】耳門。sotabila,【中】耳孔。sotavantu,【形】有耳朵的人。sotaviññāṇa,【中】耳識。sotaviññeyya,【形】耳朵可辨識的。sotāyatana,【中】耳處(耳凈色,能聽聲音的色法)。sotadhātu,【中】耳界。sotānugata﹐傾聽。A.4.191.:sotānugatānanti(耳的跟隨) pasādasotaṁ(耳凈色=耳門) odahitvā(專心後) ñāṇasotena(智慧之流) vavatthapitānaṁ.(定義)(傾聽:洗耳恭聽,生智慧之流之意)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sota: 耳
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sota: 流水(川)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sota:[nt.] the ear.(m.),a stream; torrent; flood.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sota,2 (m.& nt.) [Vedic srotas,nt.,fr.sru see savati] 1.stream,flood,torrent Sn.433; It.144; J.I,323; sīgha-s.having a quick current D.II,132; Sn.319; metaphorically,the stream of cravings Sn.715 (chinna°; cp.MVastu III,88 chinna-srota),1034; S.IV,292; M.I,226 (sotaṁ chetvā); It.114; denotes noble eightfold path S.V,347; bhava-s.torrent of rebirth S.I,15; IV,128; viññāṇa-s.flux of mind,D.III,105; Nom.sing.soto S.IV,291 sq.; V,347; Nom.plur.sotā Sn.1034; Acc.plur.sotāni Sn.433; plur.sotāyo (f.[?],or wrong reading instead of sotāso,sotāse [?]) J.IV,287,288.-- 2.passage,aperture (of body,as eyes,ears,etc.),in kaṇṇa° orifice of the ear,and nāsa° nostril,e.g.D.I,106; Sn.p.108; J.I,163,164 (heṭṭhā-nāsika-s.); Vism.400 (dakkhiṇa° & vāma-kaṇṇa-s.).

--āpatti entering upon the stream,i.e.the noble eightfold path (S.V,347),conversion Vin.II,93 etc.By it the first three Saṁyojanas are broken S.V,357,376.It has four phases (aṅgas):faith in the Buddha,the Dhamma,and the Order,and,further,the noble Sīlas S.II,68 sq.; V,362 sq.; A.III,12; IV,405; D.III,227 (in detail).Another set of four aṅgas consists of sappurisa-saṁsevā,saddhammasavana,yonisomanasikāra,and dhammânudhammapaṭipatti S.V,347,404.--phala the effect of having entered upon the stream,the fruit of conversion Vin.I,293; II,183; M.I,325; A.I,44; III,441; IV,292 sq.,372 sq.; D.I,229; III,227; S.III,168,225; V,410 sq.; Pug.13; DhA.III,192; IV,5; PvA.22,38,66,142.--magga the way to conversion,the lower stage of conversion DA.I,237; J.I,97; VbhA.307; see magga.--āpanna one who has entered the stream,a convert Vin.II,161,240; III,10; D.I,156; III,107 sq.,132,227; A.II,89; S.II,68; III,203 sq.,225 sq.; V,193 sq.; DA.I,313; Vism.6,709; PvA.5,153.The converted is endowed with āyu,vaṇṇa,sukha,and ādhipateyya S.V,390; he is called wealthy and glorious S.V,402; conversion excludes rebirth in purgatory,among animals and petas,as well as in other places of misery; he is a-vinipāta-dhamma: D.I,156; II,200; S.V,193 sq.,343; A.I,232; II,238; III,331 sq.; IV,405 sq.,V,182; M.III,81; or khīṇa-niraya: A.III,211; IV,405 sq.(+khīṇa-tiracchānayoni etc.).The converted man is sure to attain the sambodhi (niyato sambodhipārāyano D.I,156,discussed in Dial.I,190--192).(Page 725)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sota,1 (nt.) [Vedic śrotas & śrotra; fr.śru see suṇāti] ear,the organ of hearing Vin.I,9,34; D.I,21; Sn.345 (Nom.pl.sotā); Vism.444 (defined); Dhs.601; DhsA.310; -- dibba-sota the divine ear (cp.dibba-cakkhu) D.I,79,154; III,38,281; dhamma° the ear of the Dhamma A.III,285 sq.,350; V,140; S.II,43; sotaṁ odahati to listen (carefully) D.I,230; ohita-s.with open ears A.IV,115; V,154; J.I,129.

--añjana a kind of ointment made with antimony Vin.I,203.--ânugata following on hearing,acquired by hearing A.II,185.--āyatana the sense of hearing Dhs.601 sq.; D.II,243,280,290.--âvadhāna giving ear,attention M.II,175.--indriya the faculty of hearing Dhs.604; D.III,239.--dvāra “door of the ear,” auditory sensation VbhA.41.--dhātu the ear element,the ear Vin.II,299; D.I,79; S.II,121; A.I,255 (dibba°); III,17 (id.); V,199; Vbh.334; Vism.407 (defd); Dhs.601,604; Miln.6.--viññāṇa auditory cognition,perception through the ear Dhs.443.--viññeyya cognizable by hearing D.II,281; Dhs.467; KhA 101.(Page 725)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SOTA:[nt] lỗ tai [m] dòng nước,nước lụt,suối nước --dvāra [nt] nhĩ căn (cửa của sự nghe) --bila [nt] lỗ tai --ventu [a] người có lỗ tai (biết nghe) --viññaṇa [nt] nhĩ thức --viññeyya có thể nhận thức được bằng cách nghe --āyatana [nt] nhĩ căn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sota:nhĩ,lỗ tai
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sota:ေသာတ (န) (√သု)
နား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sota:ေသာတ (ပ၊န) (√သု)
အလ်ဥ္။ ေရအလ်ဥ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,