Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sotāpanna:a.[Sk.BSk.srotāpanna,sota-āpanna] 須陀洹果,已入聖者之流,須陀洹,預流者.
パーリ語辞典 水野弘元著
sotāpanna:a.[Sk.BSk.srotāpanna,sota-āpanna] 流れに預れる,到達せる,須陀洹,預流者.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
sotāpanna:入流,又作至流。四種聖果中的初果,為巴利語的直譯。sota, 意為流、河流;āpanna, 意為已進入、已到達。入流即已進入聖道之流,必定流向般涅槃。
《增支部·第十集》註中說:
“Sotāpannā’ti ariyamaggasotaṃ āpannā.”
“入流者,為已進入聖道之流。”(A.A.10.64)
以上是就聖果位而言的。若就聖道位而言,巴利語則為sotāpatti。sota (流) + āpatti (進入,到達),中文也譯作入流。在聖典中也常作sotāpattiphala- sacchikiriyāya paṭipanna, 直譯作“為現證入流果的已行道者”或“正進入證悟入流果者”。
入流聖道能斷除最粗的三種結:
① 執著實有我、我所、靈魂、大我、至上我存在的“有身見”(sakkāya diṭṭhi,又作身見、我見、邪見、薩迦耶見);
② 執著相信修持苦行、祭祀、儀式等能夠導向解脫的“戒禁取”(sīlabbattaparāmāsa);
③ 對佛法僧、戒定慧、三世因果及緣起的“疑”(vicikicchā)。
同時,入流道智也能斷除一切強得足以導致投生至四種惡趣(地獄、畜生、餓鬼、阿蘇羅)的貪瞋癡,以及所有尚未產生四種惡趣果報的惡業。因此,初果入流聖者不可能再墮入四惡趣。對於漫長的生死旅途來說,入流聖者已經走近了輪回的終點,他們的未來世將只投生於人界與天界兩種善趣當中,而且次數最多不會超過七次。也即是說:入流聖者將於不超過七次的生命期間,必定能得究竟苦邊,趣無余依般涅槃,絕不會再有第八次受生。
在聖典中常如此描述入流聖者:
“Tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā sotāpanno hoti avinipātadhammo niyato sambodhiparāyaṇo’ti.”
“滅盡三結,成為入流者,不退墮法,必定趣向正覺。”
漢傳佛教依梵語srota-āpanna音譯作須陀洹、窣路多阿半那、窣路陀阿缽囊等。
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
sotāpanna:入流, 須陀洹,窣路多阿半那
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sotāpanna,【形】 須陀洹果(初果,已進入聖道者)。(p353)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sotāpanna,(sota流+āpanna行向(【過分】;梵srotāpanna),【過分】須陀洹果(初果,已進入聖道者)、預流果。此處的「流」(sota),是指「法流」(dhammasota),參見A6.10/III,285:「已一起行向法流」。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sotāpanna: 預流者(須沱洹)(聖者(ariya)的第一階位)
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Sotāpanna:預流,須陀洹
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
Sotāpanna:the 'Stream-winner',is the lowest of the 8 noble disciples (s.ariya-puggala).Three kinds are to be distinguished:the one 'with 7 rebirths at the utmost' (sattakkhattu-parama),the one 'passing from one noble family to another' (kolaṅkola),the one 'germinating only once more' (eka-bījī).As it is said (e.g.Pug.37-39; A.III,87):

(1) "If a man,after the disappearance of the 3 fetters (personality-belief,skeptical doubt,attachment to rules and ritual; s.saṃyojana),has entered the stream (to Nibbāna),he is no more subject to rebirth in lower worlds,is firmly established,destined to full enlightenment.After having passed amongst the heavenly and human beings only seven times more through the round of rebirths,he puts an end to suffering.Such a man is called 'one with 7 births at the utmost' (sattakkhattu-parama).

(2) "If a man,after the disappearance of the 3 fetters....is destined to full enlightenment,he,after having passed among noble families two or three times through the round of rebirths,puts an end to suffering.Such a man is called 'one passing from one noble family to another' (kolaṅkola).

(3) "If a man,after the disappearance of the 3 fetters....is destined to full enlightenment,he,after having only once more returned to human existence,puts an end to suffering.Such a man is called 'one germinating only once more' (eka-bījī).See Sotāpatti-saṃyutta (S.LV).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sotāpanna:[adj.] one who has entered the stream of Path.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SOTĀPANNA:[a] người đã vào dòng thánh vức (đã đắc tu đà hoàn)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sotāpanna:dự lưu,nhập lưu
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sotāpanna:ေသာတာပႏၷ (ပ)
ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sotāpanna:ေသာတာပႏၷ (တိ) (ေသာတ+အာပႏၷ)
အရိယာမဂ္ဟူေသာ ေရအလ်ဥ္သို႔ ေရာက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,