Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sosānika:n.m.[<susāna] 塚間住者,塚墓的(布),棺架.-aṅga 塚間住支 [頭陀行之一].
パーリ語辞典 水野弘元著
sosānika:n.m.[<susāna] 塚間住者,塚墓の(布),棺架.-aṅga 塚間住支 [頭陀支の一].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sosānika,【形】 冢間住者(十三頭陀支之一)。(p354)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sosānika,(‹susāna) ,【形】塚間住者(connected with a cemetery,bier-like十三頭陀支之一)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sosānika:[adj.] one who lives in a cemetery.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sosānika,(adj.) [fr.susāna] connected with a cemetery,bier-like Vin.II,149; m.,one who lives in or near a cemetery A.III,220; Pug.69 sq.; Miln.342; Vism.61 sq.; DhA.I,69.(Page 726)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SOSĀNIKA:[a] người nguyện ở trong mồ mã
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sosānika:hạnh ngụ mộ địa
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sosānika:ေသာသာနိက (တိ) (သုသာန+ဏိက)
သုသာန္၌ ျဖစ္ေသာ။ သုသာန္၌ ေနေသာ။ သုသာန္၌ရေသာ။ သုသာန္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,