Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sopāna:m.n.[〃sa-upāyana] 階級,梯,梯子.-kaliṅgara 階級 [或梯] 段或列.
パーリ語辞典 水野弘元著
sopāna:m.n.[〃sa-upāyana] 階級,梯,はしご.-kaliṅgara 階級 [または梯] の段または列.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sopāna,【陽、中】 樓梯,梯。 ~panti,【陰】 階梯的一段。 ~pāda,【陽】梯腳。 ~phalaka,【中】 梯級。 ~sīsa,【中】 梯頭(樓梯的頂端)。(p354)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sopāna,【陽】【中】樓梯,梯。sopanti,【陰】階梯的一段。sopānapāda,【陽】梯腳。sopānaphalaka,【中】梯級。sopānasīsa,【中】梯頭(樓梯的頂端)。
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sopāna,(m.and nt.) [cp.Sk.sopāna; Aufrecht “sa+ upāyana”] stairs,staircase Vin.II,117,152; D.II,178; J.I,330,348; IV,265; Vism.10; VvA.188; PvA.156,275; Vv 785; dhura-sopāna the highest step of a staircase (?) J.I,330.

--kaliṅgara flight of steps Vin.II,128 (v.l.sopāṇakaḷevara as at M.II,92).--panti a flight or row of steps,a ladder Vism.392 (three).--pāda the foot of the steps (opp.°sīsa) DhA.I,115.--phalaka a step of a staircase J.I,330.(Page 726)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SOPĀNA:[m] [nt] nấc thang,cái thang --panti [f] bực tam cấp trước nhà,thang lên lầu --pāda [m] bước chân --phalaka [nt] một nấc thang --sīla [nt] đầu thang
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
sopāna:cầu thang
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sopāna:ေသာပါန (န)
ေစာင္းတန္း။ ေလွကား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,